Las vi­ven­cias de un au­tor com­pro­me­ti­do

«Ga­lle­ga­das» y «Su­per­ti­cio­nes de Ga­li­cia» com­ple­tan la obra del es­cri­tor

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda - MA­NUEL CALVO

Pa­ra Je­sús Ro­drí­guez Ló­pez o ano 1899 co­me­za co anun­cio da pu­bli­ca­ción en El Re­gio­nal (4-I1899), en for­ma de fo­lle­tín en­cua­der­na­ble, da no­ve­la A cruz de sal­guei­ro, de mo­do pa­re­ci­do a co­mo o fi­xe­ra xa en 1892 e 1893 na re­vis­ta Ga­li­cia, de A Co­ru­ña. O 30 de se­tem­bro des­te ano, cum­pri­dos os 40 anos, ca­sa con Ade­la Pe­drei­ra Re­go, fi­lla do avo­ga­do li­be­ral Ja­co­bo Pe­drei­ra, de Be­tan­zos, vi­la na que ti­vo lu­gar a ce­ri­mo­nia re­li­xio­sa na igre­xa pa­rro­quial de San­ta Ma­ría; non ti­ve­ron via­xe de noi­vos pois o au­tor com­pro­me­te­ra, pa­ra un­ha se­ma­na máis tar­de, a súa pre­sen­za nun­ha ve­la­da cul­tu­ral en me­mo­ria de Xoán Mon­tes e ti­vo que pre­pa­rar pa­ra ela un­ha poe­sía hu­mo­rís­ti­ca en cas­te­lán ti­tu­la­da Chis­mo­gra­fía. É cu­rio­so o fei­to de que á súa do­na tan só lle de­di­cou o so­ne­to A Ade­la (1897) es­cri­to en cas­te­lán.

A no­ve­la A cruz de sal­guei­ro, Lu­go, 1899, Im­pren­ta de El Re­gio­nal, xun­to co tex­to en pro­sa iné­di­to Gabriela, con­to no que es­tou a tra­ba­llar, é a pro­sa que nos dei­xou o es­cri­tor en lin­gua ga­le­ga. En 1892 a no­ve­la xa era ben co­ñe­ci­da por to­dos os ga­le­gos, mais non con gran­des lan­ces li­te­ra­rios por­que es­cri­bía a me­di­da que, por en­tre­gas, ía pu­bli­cán­doas na re­vis­ta Ga­li­cia, a de­man­da tem­po­ral; es­ti­lo fo­lle­tín, xé­ne­ro que tan­ta fa­ma lles de­ra aos fran­ce­ses Eu­gè­ne Sue ou Ale­xan­dre Du­mas. Por ra­zóns di­ver­sas o au­tor non sem­pre dis­pu­ña do re­pou­so ne­ce­sa­rio pa­ra abs­traer­se do mundo que o ro­dea­ba pa­ra con­sa­grar to­da a súa aten­ción á obra li­te­ra­ria: es­ta si­tua­ción ven­ceu­na par­cial­men­te, pois, a pe­sar de que non se no­tan no seu li­bro nin can­san­zo nin violencia, pó­de­se per­ci­bir un­ha cer­ta dis­con­ti­nui­da­de na súa ar­ma­du­ra. To­da a te­se da no­ve­la po­de­ría moi ben es­tar re­co­llei­ta nes­tes ver­sos de Au­re­liano Jo­sé Pe­rei­ra: As se­ño­ri­tas da vi­la/ as da cin­tu­ra xen­til/ atan­do des­tas ma­na­das/ as qui­xe­ra ver ei­quí./ Os mo­ci­ños da ciu­da­de/ os que vi­ven de pa­sear/ non se de­ran tan boa vi­da/ si ti­ve­ran que segar.

Pa­sa­rán ca­se dez anos ata que Ro­drí­guez Ló­pez nos dea ou­tra obra maior; non que­re is­to di­cir que du­ran­te ese pe­río­do de tem­po non es­cri­bi­ra na­da; si con­ti­nuou co­la­bo­ran­do en even­tos so­ciais, na pren­sa re­xio­nal, en re­vis­tas ga­le­gas do mo­men­to, na re­vis­ta bo­nae­ren­se El Eco de Ga­li­cia bo­nae­ren­se et­cé­te­ra. Hai que ter en con­ta que co co­me­zo do sécu­lo XX for­ma par­te do Con­ce­llo de Lu­go, che­gan­do a ser pri­mei­ro te­nen­te de al­cal­de, car­go que man­ti­vo ata 1903, e des­pois vi­ñe­ron via­xes pa­ra re­pre­sen­tar aos mé­di­cos de Lu­go en con­gre­sos ce­le­bra­dos en va­rias ci­da­des es­pa­ño­las. Des­te re­la­ti­vo si­len­cio dá tes­te­mu­ño Hi­gi­nio Fer­nán­dez de la Ve­ga, no­ta­rio en Friol, quen, co ga­llo do no­vo ta­ma­ño da edi­ción de El Re­gio­nal es­cri­be un poe­ma no que alu­de á es­ca­sa pro­du­ción li­te­ra­ria do no­so es­cri­tor nos úl­ti­mos anos (El Re­gio­nal, Lu­go, 20-VIII-1903): Je­sús Ro­drí­guez Ló­pez/De ve­ras ins­pi­ra­do/El va­te chu­rrus­quei­ro/Del sue­lo ga­li­ciano/Pa­re­ce co­mo muer­to/Al mundo li­te­ra­rio/Pues na­da nos ayu­da/Y al “Re­gi­nal”no ha da­do/Ni una cuar­ti­lla so­la/Des­de ha­ce al­gu­nos años/Qué ha­ce Je­su­si­to?/¿Por qué es­tá tan ca­lla­do?

A es­tes ver­sos non res­pon­deu o no­so au­tor xa que non po­día re­ba­ter un­ha reali­da­de pro­ba­da, por­que, sen que co­ñe­za­mos o mo­ti­vo, pa­sa des­aper­ci­bi­do nos anos ini­ciais da pri­mei­ra dé­ca­da do sécu­lo XX. El mes­mo re­co­ñe­ce es­ta reali­da­de nos ver­sos do poe­ma Re­mo­lo morno, que pu­bli­ca­rá dous anos máis tar­de: Mal­tra­ta­do fai tem­po/por ou­tras pro­sai­cas fae­nas/a mi­ña poe­sía/é luz que bo­quea,/e xa non dá lu­mes por máis qu’a res­tre­ga.

1908 é un bo ano pa­ra Ro­drí­guez Ló­pez; pa­re­ce que qui­xe­ra re­cu­pe­rar­se da súa lon­ga au­sen­cia da pro­du­ción li­te­ra­ria. Así, pa­ra os car­na­vais, que se ce­le­bran no mes de mar­zo, pre­pa­ra un apro­pó­si­to car­na­va­les­co que se­ría es­ce­ni­fi­ca­do no Tea­tro de Be­tan­zos. Es­te apro­pó­si­to se­ría re­pre­sen­ta­do por «un gru­po de dis­tin­gui­dos afi­cio­na­dos de la ciu­dad del Man­deo» (El Re­gio­nal, 2-III-1908), e o seu ar­gu­men­to xi­ra­ba arre­dor da so­li­da­rie­da­de ga­le­ga que es «una reali­dad pal­pi­tan­te en aque­lla par­te de las Ma­ri­ñas». Eu pen­so que se tra­ta da pe­que­na pe­za tea­tral da que lo­go fa­la­rei, —re­cu­pe­ra­da por Alon­so Mon­te­ro na dé­ca­da de 1970 e pu­bli­ca­da en Edi­cións do Cas­tro (1988) — ti­tu­la­da, El so­cia­lis­ta, des­pis­tan­te­men­te, pois non se tra­ta ne­la nin­gún as­pec­to de te­má­ti­ca po­lí­ti­ca.

Re­pro­duc­ción de las por­ta­das de dos li­bros del Ma­nuel Ro­drí­guez Ló­pez, con la ima­gen del au­tor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.