Crí­ti­cas fa­vo­ra­bles en los dia­rios ma­dri­le­ños y lu­cen­ses

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda -

Na ter­cei­ra se­ma­na do mes de agos­to, al­go máis de dez anos des­pois da pu­bli­ca­ción de Pa­sa­xei­ras, pu­bli­ca Ga­lle­ga­das con ale­grías de la tie­rra en ver­so y pro­sa Ma­drid, 1908, Im­pren­ta de Ri­car­do Ro­jas.), co­lec­tá­nea de poe­sías tra­di­cio­nais e con­tos nos que pre­do­mi­na a no­ta fes­ti­va. A di­fe­ren­za de Pa­sa­xei­ras, es­te li­bro con­tén pro­sa na súa se­gun­da par­te en for­ma de con­tos e tra­di­cións lu­gue­sas ata un to­tal de se­te: na maior par­te de­les apa­re­ce­rá de no­vo a te­má­ti­ca que sem­pre lle preo­cu­pou ao lon­go da súa vi­da: a su­pers­ti­ción. Por ou­tra ban­da, en Ga­lle­ga­das o au­tor ma­ni­fes­ta a an­gu­ria que sen­te ao ver de que ma­nei­ra o ga­le­go é des­pre­za­do pola cla­se me­dia, na que as nais im­pi­den ca­se aos seus fi­llos ex­pre­sá­ren­se na súa lin­gua ver­ná­cu­la, en­ten­den­do des­te xei­to un pa­trio­tis­mo sen dú­bi­da equí­vo­co e, aín­da máis, co­mo un de­fec­to de edu­ca­ción so­cial. O au­tor ve, a pi­ques xa de con­cluír a pri­mei­ra dé­ca­da do sécu­lo XX, que a do­ce lin­gua «de mis pa­dres que es la pri­me­ra que apren­dí» vai des­apa­re­cen­do por mor dun ma­len­ten­di­do so­cial. E con­tra ese de­ter­mi­nis­mo el re­bé­la­se, mais dun­ha ma­nei­ra moi sub­mi­sa. É, qui­zais, un­ha clau­di­ca­ción ou po­lo me­nos o pen­sa­men­to dun ho­me que, ideo­ló­xi­ca e fi­si­ca­men­te, per­ten­ce ao sécu­lo an­te­rior e que, co pa­so do tem­po, vai ven­do co­mo o ga­le­go cae en des­gra­za; un­ha lin­gua que, co­mo el di na súa adi­ca­to­ria «A Ga­li­cia, é rica… tan dul­ce co­mo la miel… y tan pro­pia pa­ra ex­pre­sar la in­ten­si­dad del sen­ti­mien­to... la her­mo­su­ra de las mu­je­res y la pi­car­día del amor que re­to­za en los co­ra­zo­nes de tus hi­jos».

Con un título bas­tan­te abre­via­do sae do pre­lo, en agos­to de 1910, a se­gun­da edi­ción de Su­pers­ti­cio­nes de Ga­li­cia, ago­ra co­rri­xi­da e au­men­ta­da. Je­sús Ro­drí­guez Ló­pez. Ma­drid, 1910, Im­pren­ta de Ri­car­do Ro­jas. Co­mo o li­bro xa era co­ñe­ci­do, as crí­ti­cas fo­ron, sen ex­cep­ción, al­ta­men­te fa­vo­ra­bles.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.