«O no­so prin­ci­pal pro­ble­ma é o des­co­ñe­ce­men­to»

La Voz de Galicia (Lugo) - - GALICIA - M. R. VICEDO, S. C.

«A xen­te can­do pen­sa en to­pó­gra­fos pen­sa en me­di­cións, pe­ro hai moi­tas saí­das, to­do de­pen­de do per­fil da per­soa», co­men­ta Es­te­la Paradelo, se­cre­ta­ria de la de­le­ga­ción de Ga­li­cia del Co­le­gio de In­ge­nie­ría Geo­má­ti­ca y To­po­grá­fi­ca. El gra­do, im­par­ti­do en el cam­pus de Lu­go, so­lo ha re­ci­bi­do una so­li­ci­tud co­mo pri­me­ra op­ción es­te julio. «So­mos un­ha ti­tu­la­ción re­la­ti­va­men­te no­va. O no­so prin­ci­pal pro­ble­ma é o des­co­ñe­ce­men­to, aín­da que es­te é un tra­ba­llo moi trans­ver­sal: pó­de­se co­la­bo­rar tan­to no ám­bi­to do me­dio am­bien­te co­mo no da ar­qui­tec­tu­ra, o da ar­queo­lo­xía ou mes­mo o da bio­lo­xía» afir­ma. «Aín­da que as saí­das nor­mal­men­te van en­fo­ca­das ca­ra á obra ci­vil, o grao es­tá moi co­nec­ta­do coas no­vas tec­no­lo­xías. Den­de o colexio fa­ce­mos fin­ca­pé a tra­vés das re­des so­ciais e as fei­ras de pro­fe­sións», ex­pli­ca Paradelo. La geo­má­ti­ca y la to­po­gra­fía jue­gan un pa­pel fun­da­men­tal en la in­for­ma­ti­za­ción geo­grá­fi­ca, la mi­ne­ría de da­tos o el re­cien­te bum de los dro­nes.

Paradelo di­ce que su gra­do es adap­ta­ble

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.