Lo­grar un oro an­tes de na­cer

La pa­lis­ta del Ka­yak Tu­den­se Ana Va­re­la com­pi­tió em­ba­ra­za­da de 16 se­ma­nas en el cam­peo­na­to de Es­pa­ña, en el que lo­gró cua­tro me­da­llas con sus com­pa­ñe­ras

La Voz de Galicia (Lugo) - - EL TIEMPO - MÍRIAM VÁZ­QUEZ FRA­GA

Cuan­do Ana Va­re­la y Car­la Pé­rez Co­ya se col­ga­ron una de sus me­da­llas más re­cien­tes en la mo­da­li­dad de pi­ra­güis­mo K-2 se­ma­nas atrás, la pri­me­ra re­ve­ló un se­cre­to su com­pa­ñe­ra. De al­gún mo­do, ha­bían he­cho tram­pas. «Dí­xen­lle: ‘‘Que sai­bas que non so­mos dúas... ¡So­mos tres!’», cuen­ta la pro­ta­go­nis­ta. Po­co an­tes, la pa­lis­ta del Ka­yak Tu­den­se ha­bía des­cu­bier­to que es­ta­ba em­ba­ra­za­da. Fue un be­bé bus­ca­do, pla­nea­do. Co­mo lo es­ta­ba que mien­tras du­ra­ra la es­pe­ra, no iba a de­jar de la­do el de­por­te de su vi­da.

El pa­sa­do fin de se­ma­na, en el cam­peo­na­to de Es­pa­ña de Ver­du­ci­do, Va­re­la y el be­bé vol­vie­ron a su­bir­se a la pi­ra­gua. Y con las com­pa­ñe­ras del K-2 y el K-4, ga­na­ron cua­tro me­da­llas. Es­tá de 16 se­ma­nas. «Sem­pre e can­do non xor­da nin­gún pro­ble­ma, vou se­guir ades­tran­do ata que non co­lla na pi­ra­gua. Se­gu­ro que ata o úl­ti­mo día», an­ti­ci­pa la de­por­tis­ta. No ve mo­ti­vo pa­ra lo con­tra­rio. «An­tes ha­bía moi­ta xen­te rea­cia, pe­ro hai es­tu­dos que de­mos­tran que se es un­ha per­soa ac­ti­va é bo que o si­gas sen­do du­ran­te a xes­ta­ción», re­fle­xio­na. Sus mé­di­cos en nin­gún ca­so se lo han des­acon­se­ja­do.

Ana es­tá con­ven­ci­da de que con su ac­ti­vi­dad le ha­ce bien a su hi­jo o hi­ja —su pa­re­ja, el tam­bién pa­lis­ta Ro­ber­to Ro­drí­guez y ella no co­no­cen aún el sexo del be­bé ni han es­co­gi­do el nom­bre—. «Sin­to que lle es­tou apor­tan­do al­go bo. O be­bé e máis eu es­ta­mos co­nec­ta­dos e es­tou con­ven­ci­da de que to­do o for­te e sa­na que eu si­ga es­tan­do du­ran­te es­tes me­ses vai ser be­ne­fi­cio­so pa­ra el», re­cal­ca.

Pe­ro eso no sig­ni­fi­ca que se­guir con su ru­ti­na es­té sien­do un ca­mino de ro­sas. De he­cho, su ma­les­tar en competición fue ca­si el pri­mer po­si­ti­vo en el test de em­ba­ra­zo pa­ra ella. «A fi­nais de abril, nun­ha competición, ti­ven sen­sa­cións es­tra­ñas, sen­tin­me can­sa­da. Ao vol­ver a ca­sa foi can­do fi­xe­mos as pro­bas», re­ve­la. Y lle­gó el po­si­ti­vo ofi­cial des­pués del ofi­cio­so.

Aho­ra, las náu­seas con­ti­núan, pe­ro no le qui­tan las ga­nas de se­guir re­man­do. «Co­mo nor­mal­men­te son a úl­ti­ma ho­ra da noi­te, non coin­ci­de cos ho­ra­rios de ades­tra­men­to e lé­voo ben, ta­mén coidan­do de non co­mer cou­sas que sei que me po­den sen­tar mal», ex­po­ne. En competición, tam­po­co aca­ba de ser la mis­ma. «Cus­ta man­ter o mes­mo rit­mo, te­ño a sen­sa­ción de que non con­si­go ba­lei­rar­me com­ple­ta­men­te, co­ma se al­go me frea­se. Di­xé­ron­me que era nor­mal, ¡que son as hor­mo­nas!».

Ella en­tien­de ese freno co­mo la me­jor ga­ran­tía de que es­tá ha­cien­do lo co­rrec­to. «O que si din os dou­to­res é que non po­do so­bre­pa­sar uns lí­mi­tes, e es­tou­me de­ca­tan­do de que ese lí­mi­tes po­nos o meu pro­pio cor­po. Non son quen de co­ller as fre­cuen­cias de re­mo de pa­la­da de an­tes, non che­go a re­ma­tar as pro­bas ago­ni­zan­do co­mo an­tes do em­ba­ra­zo», di­ce.

Cuan­do su pa­re­ja y ella de­ci­die­ron bus­car el ni­ño, su fa­ce­ta de de­por­tis­ta tam­bién es­tu­vo pre­sen­te. «Ao aca­bar o ci­clo olím­pi­co e non cla­si­fi­car, fa­la­mos e de­ci­di­mos que era o mo­men­to pa­ra for­mar un­ha fa­mi­lia», ex­pli­ca. Pen­san­do in­clu­so en la po­si­bi­li­dad de los pró­xi­mos Jue­gos. «Eu que­ro se­guir, pe­ro es­tá cla­ro que ago­ra o be­bé vai ser o pri­mei­ro e non sa­be­mos o que vai pa­sar».

Pro­ble­mas de co­ra­zón

Va­re­la ya sa­bía an­tes de es­ta nue­va eta­pa lo que es su­bir al po­dio sin es­tar al 100 %. El año pa­sa­do se re­cu­pe­ró en tiem­po ré­cord de una ope­ra­ción de co­ra­zón y a los cua­tro me­ses vol­vía a col­gar­se una me­da­lla. Aque­llo aho­ra ya es his­to­ria.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.