«O me­llor é to­car a gai­ta nun es­ce­na­rio e ver que o pú­bli­co in­ter­ac­túa»

La Voz de Galicia (Lugo) - - AGENDA - T. TA­BOA­DA

É a se­gun­da mu­ller da pro­vin­cia de Lu­go que con­ta co tí­tu­lo su­pe­rior de ins­tru­men­tos de mú­si­ca tra­di­cio­nal e po­pu­lar de Ga­li­cia. Car­men Ló­pez (O In­cio, 1992) ven de re­ma­tar os seus es­tu­dos no Con­ser­va­to­rio de Vi­go. —¿Moi con­ten­ta, non? —Si. Son moi­tas ho­ras de de­di­ca­ción, de en­saios e de an­dar dun la­do pa­ra ou­tro. Vi­vía en Lu­go, es­tu­da­ba en Vi­go, im­par­tía cla­ses en va­rios si­tios da ca­pi­tal lu­cen­se... e iso re­qui­riu o seu es­for­zo. —¿Cree que es­tá re­co­ñe­ci­da es­ta ti­tu­la­ción? —Sí. Pen­so que ca­da vez mais. —¿Cree que é po­si­ble vi­vir de to­car a gai­ta? —Pen­so que non é via­ble. Eu es­tou me­di­tan­do o meu fu­tu­ro. Un­ha das op­cións que ba­ra­llo é opo­si­tar, por­que fi­xen o gra­do de edu­ca­ción pri­ma­ria en mú­si­ca. —¿Que ac­ti­vi­da­des le­vas a ca­bo? —Dou cla­ses de gai­ta en Sa­rria, en au­la e aca­de­mias de mú­si­ca e ta­mén im­par­to can­to e pan­dei­re­ta —¿Que é o me­llor da gai­ta? —O me­llor é to­car a gai­ta nun es­ce­na­rio e ver que o pú­bli­co in­ter­ac­túa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.