A Aga­dic sub­ven­cio­na do­ce pro­xec­tos do sector au­dio­vi­sual ga­le­go

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

A Axen­cia Ga­le­ga das In­dus­trias Cul­tu­rais (Aga­dic) pu­bli­cou a lis­ta de be­ne­fi­cia­rios da súa con­vo­ca­to­ria de axu­das, do­ta­da con 2 mi­llóns de eu­ros e di­ri­xi­da a pro­du­cións e co­pro­du­cións au­dio­vi­suais de con­ti­do cul­tu­ral ga­le­go. Con elas sub­ven­ció­nan­se do­ce no­vos tra­ba­llos: ca­tro lon­ga­me­tra­xes, ca­tro do­cu­men­tais, un­ha de ani­ma­ción, dúas se­ries e un­ha cur­ta­me­tra­xe.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.