Lu­go­no­vo quie­re un ser­vi­cio de va­cia­do de fo­sas sép­ti­cas pa­ra re­du­cir la con­ta­mi­na­ción de fuen­tes

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

El gru­po mu­ni­ci­pal de Lu­go­no­vo re­cla­ma la pues­ta en fun­cio­na­mien­to de un ser­vi­cio de va­cia­do de fo­sas sép­ti­cas, con el ob­je­ti­vo, en­tre otros, de re­du­cir la con­ta­mi­na­ción de los ma­nan­tia­les en la zo­na ru­ral. La por­ta­voz del ci­ta­do gru­po, Cris­ti­na Pé­rez He­rraiz, ex­pli­ca que «tri­mes­tre tras tri­mes­tre, os in­for­mes so­bre a ca­li­da­de da au­ga das fon­tes que non es­tán co­nec­ta­das á re­de de abas­te­ce­men­to se­guen a con­fir­mar que máis da me­ta­de con­ti­núan afec­ta­das po­la con­ta­mi­na­ción bac­te­rio­ló­xi­ca; pa­ra axu­dar a emen­dar es­ta si­tua­ción, Lu­go­no­vo pro­pón re­gu­lar a re­co­lli­da, trans­por­te e xes­tión dos re­si­duos pro­ce­den­tes das fo­sas sép­ti­cas e dos po­zos ne­gros exis­ten­tes no ru­ral».

La mis­ma edi­la lu­cen­se in­di­ca: «An­tes de na­da, con­vén re­cu­pe­rar e ac­tua­li­zar a or­de­nan­za que re­gu­la tó­do­los as­pec­tos re­la­cio­na­dos co tra­ta­men­to dos re­fu­ga­llos pa­ra, a con­ti­nua­ción, desen­vol­ver un­ha pres­ta­ción de ba­lei­ra­do e lim­pe­za das fo­xas pri­va­das así co­mo de tras­la­do dos li­xi­via­dos ata a plan­ta de tra­ta­men­to pa­ra ga­ran­tir que se fai axei­ta­da­men­te».

En Lu­go­no­vo se­ña­lan que es fre­cuen­te que las fo­sas sép­ti­cas pri­va­das ten­gan fil­tra­cio­nes. Pé­rez He­rraiz di­ce: «Ha­be­rá que es­tu­dar qué fór­mu­la re­sul­ta máis con­ve­nien­te pa­ra ar­te­llar es­te ser­vi­zo, é di­cir, se desen­vol­ve­lo á de­man­da, de for­ma que o ve­ci­ño só te­ña que abo­nar a ta­xa co­rres­pon­den­te por ca­da tra­ba­llo pun­tual, ou ben me­dian­te o pa­go dun­ha co­ta anual e un im­por­te por ba­lei­ra­do pe­ro sem­pre cun cus­to equi­pa­ra­ble ao que se lle co­bra aos usua­rios co­nec­ta­dos á re­de ur­ba­na».

Ex­pe­rien­cias

La por­ta­voz de Lu­go­no­vo in­di­ca que el sis­te­ma que pro­po­ne es­ta­ble­cer en Lu­go ya fun­cio­na en otros mu­ni­ci­pios, co­mo es el ca­so de Ar­tei­xo, Oza-Ce­su­ras y Fe­rrol. Ex­pli­ca que es­te ser­vi­cio se­ría una me­di­da pro­vi­sio­nal has­ta que ha­ya sa­nea­mien­to en ca­da uno de los nú­cleos de la zo­na ru­ral del mu­ni­ci­pio. Ins­ta al go­bierno lo­cal «a se­guir loi­tan­do pa­ra que o exe­cu­ti­vo au­to­nó­mi­co cum­pra coas obri­gas que lle co­rres­pon­den co­mo é a de re­ver­ter nes­te co­me­ti­do par­te do que re­ca­da no con­ce­llo co ca­non da au­ga». Aña­de Pé­rez: «Ago­ra que a al­cal­de­sa vén de com­pro­me­ter un­ha par­ti­da anual pa­ra es­te con­cep­to, pe­di­ré­mos­lle que in­cor­po­re a no­sa pro­po­si­ción ao con­xun­to de ini­cia­ti­vas que pen­sa im­pul­sar pro­xi­ma­men­te».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.