El BNG ur­ge al go­bierno lu­cen­se a re­sol­ver la fal­ta de apar­ca­mien­tos

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

Los con­ce­ja­les del Blo­que car­ga­ron ayer con­tra la po­lí­ti­ca de mo­vi­li­dad del go­bierno lo­cal, en lo que se re­fie­re a los apar­ca­mien­tos. El por­ta­voz na­cio­na­lis­ta, Ru­bén Arro­xo, de­cla­ró: «É un des­pro­pó­si­to a xes­tión do PSOE co te­ma dos apar­ca­doi­ros nes­ta ci­da­de; a pri­mei­ra des­fei­ta fi­xé­ro­na ao pou­co de che­gar ao go­berno coa su­pre­sión do sis­te­ma ORA e sen dar un­ha so­lu­ción al­ter­na­ti­va, co que en­via­ron 16 per­soas ao pa­ro e crea­ron un caos pa­ra bus­car apar­ca­men­to no en­torno do centro da ci­da­de». Arro­xo tam­bién de­cla­ró: «Ago­ra ve­mos a se­cuen­cia do pe­che dun apar­ca­doi­ro pri­va­do no que a al­cal­de­sa di que non se vai pe­char men­tres se asi­na un de­cre­to de pe­che».

Pa­ra los na­cio­na­lis­tas, «o PSOE de­be­ría tra­ba­llar pa­ra abrir apar­ca­doi­ros di­sua­so­rios e di­na­mi­zar o centro da ci­da­de». Re­cuer­da que «a al­cal­de­sa anun­ciou a crea­ción dun apar­ca­men­to cer­ca da rúa Di­nan e a apertura po­las tar­des do apar­ca­doi­ro do se­ma­na­rio, e non se fi­xo na­da». Re­cuer­dan su pro­pues­ta pa­ra abrir va­rios apar­ca­mien­tos di­sua­so­rios.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.