Che­ga o Fes­ti­val da Chai­ra, con fo­lia­da, con­cer­tos, xo­gos e tea­tro

La Voz de Galicia (Lugo) - - Agenda -

Ho­xe • Des­de as 12.00 • Car­ba­llei­ra da praia de A Ri­voi­ra, Bal­tar (A Pas­to­ri­za). Acam­pa­da libre•

Bal­tar ce­le­bra ho­xe a duo­dé­ci­ma edi­ción do Fes­ti­val da Chai­ra. As ac­ti­vi­da­des co­me­za­rán po­la ma­ñá, ás 12.00, cun­ha ru­ta po­los arre­do­res, de seis qui­ló­me­tros. So­bre as 14.00 te­rá lu­gar a se­sión ver­mú con Cé Or­ques­tra Pan­tas­ma. Tra­lo xan­tar, VIII Aber­to de Bi­llar­da ás 17.00, e me­dia ho­ra des­pois, xo­gos tra­di­cio­nais con Xo­tra­mu. Ás 19.00, Lo­la e a

Ra­toa a car­go de Tea­tro Ma­rio­ne­tas Tré­co­la. Ás 20.00, fo­lia­da aber­ta con Ami­gos do Cal­dei­ro e Gaia Pan­dei­re­teirxs. E, a par­tir das 23.00, con­cer­tos de An­doa, Cha­ran­ga Me­ká­ni­ca, Fes­ti­cul­to­res Trou­pe e Dj Cha­fu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.