«Pe­dí­ron­me ma­tri­mo­nio na praia o día do meu aniver­sa­rio»

Os seus ve­ráns xa non son co­mo os de an­tes. A ma­ter­ni­da­de es­ta­lle a brin­dar no­vas for­mas de vi­vi­lo, sem­pre pre­to do mar

La Voz de Galicia (Lugo) - - AL SOL - ÁLEX G. CHOUCIÑO, J.B.

«O que mais me gus­ta do ve­rán e po­der go­zar del». Ma­ría Me­ra non o po­de dei­xar máis cla­ro: en­cán­ta­lle o ve­rán. Un­ha épo­ca que es­te ano apro­vei­ta­rá pa­ra des­co­nec­tar e po­der cen­trar­se na súa no­va pro­ta­go­nis­ta: a súa fi­lla.

—Cal foi o ve­rán da túa vi­da? —Mmm... Que di­fí­cil! Co­me­za­mos mal [ri­sas]. To­dos os ve­ráns son moi es­pe­ciais pa­ra min. Así a voz de pron­to, re­cor­do o ve­rán do 2014, can­do o meu ma­ri­do me pe­diu a man. Pe­diu­mo na praia o día meu aniver­sa­rio. Foi un ve­rán moi es­pe­cial.

—E o teu mo­men­to máis «an­ti­ro­mán­ti­co»? — ¿An­ti­ro­mán­ti­co? Na praia non se po­de vi­vir nin­gún mo­men­to así! Sem­pre que pen­sas en ir a praia, pen­so en po­si­ti­vo. —Que abo­rre­ces na praia? —O úni­co que abo­rre­zo de ir a praia é que es­tea sa­tu­ra­da de xen­te. É o úni­co. O res­to da praia a min gús­ta­me to­do. — Me­ter­se na au­ga de gol­pe ou pa­si­ño a pa­si­ño? —Mé­to­me máis ou me­nos de gol­pe, vou an­dan­do ata a cin­tu­ra. Ata aí sen pro­ble­ma. A par­te de arri­ba é on­de máis me cos­ta. Can­do che­go a cin­tu­ra mé­to­me xa de gol­pe ata a ca­be­za. Fa­go así sem­pre. —O máis ex­tra­va­gan­te que te pu­xe­ras pa­ra ir á praia? — Gús­ta­me moi­to cam­biar. Tan­to le­vo un bi­ki­ni súper sin­xe­lo, co- mo me po­ño ou­tro cheo de flores e vo­lan­tes. A min gús­ta­me iso, ir va­rian­do ca­da día —Pa­rá­ron­te nal­gun­ha oca­sión? —Si. Aín­da me pa­rou o ou­tro día un­ha se­ño­ra po­lo de Da­lia, a mo­dis­ta. E con Matalobos pa­sá­ba­me moi­tí­si­mo por­que, cla­ro, de­bía de ser po­la zo­na da cos­ta co te­ma do nar­co­trá­fi­co. Té­ñen­me con­ta­do his­to­rias di­cín­do­me que Matalobos se que­da­ba cor­to, ¡Dá­ba­me pa­ra es­cri­bir un guión!. —Ve­rán de tra­ba­llo ou de re­lax? —Re­lax to­tal. Cou­sa que agra­de­zo moi­to por­que es­tou in­mer­sa coa mi­ña ne­na, que ago­ra ten 19 meses e ape­té­ce­me moi­to pa­sa­lo con ela. Vai ser un ve­rán de es­tar coa fa­mi­lia, des­can­san­do e go­zan­do.

GHALEB JABER

Ma­ría Me­ra na praia de Ar­ne­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.