O ve­ci­ño Ela­dio

La Voz de Galicia (Lugo) - - LA VOZ DE LUGO - VI­CEN­TE MÍGUEZ

Ha­bi­ta nas vi­las esa per­soa aí ao la­do, que pa­sou a vi­da en­tre o tra­ba­llo e a fa­mi­lia, e con quen com­par­ti­mos a rúa me­dio sécu­lo sen un día de acri­tu­de. Can­do faltan, fál­ta­nos al­go, al­go moi­tí­si­mo: bo­ta­mos de me­nos a no­bre­za da­quel ser ho­nes­to, al­guén con quen con­vi­vi­mos en cor­dial ve­ci­ñan­za e que nos dei­xa o en­tra­ña­ble re­cor­do dos bós e xe­ne­ro­sos, sen do­brez nin so­ber­bia. Esa xen­te en­de­xa­mais de­be­ría mo­rrer.

De Illa­de

Ela­dio Co­ci­ña, na­ti­vo de Illa­de, veu de obrei­ro con no­ve anos pa­ra au­ga­dor nun­ha con­ser­vei­ra de Ce­lei­ro, na fá­bri­ca da Pau­la, on­de lo­go pa­sa­ría a tra­ba­llar na cal­dei­ra. Tras va­rias tem­pa­das en dis­tin­tas em­pre­sas do sector, in­clu­so de en­car­ga­do nun­ha fac­to­ría de Bu­re­la, na épo­ca do chi­cha­rrón em­bar­cou de ma­ri­ñei­ro na lan­cha Ma­ría As­cen­sión. Co­mo tan­tos ga­le­gos na pre­ca­rie­da­de da pos­gue­rra, vai emi­grar, dez anos á mer­can­te, ata que o amor po­la súa Ma­no­la de Re­go es­ta­ble­ce­ríao de­fi­ni­ti­va­men­te en Ce­lei­ro, exer­cen­do de su­mi­nis­tra­dor de bu­ques a par­te da fro­ta.

—Co­mo de­fi­ni­ría­des a vo­so pai? — pre­gun­to ás fi­llas.

—Un ca­ba­lle­ro — ase­ve­ra Emil­ce. Cuan­do aún no ha­bía cam­pa­ñas con­tra el ma­chis­mo ja­más con­sin­tió que no­so­tras fué­se­mos co­mo sus sir­vien­tas: él se le­van­ta­ba pri­me­ro pa­ra to­do. Y lue­go, muy ca­ri­ño­so con los nie­tos, tal vez por­que echa­ba de me­nos el tiem­po que no tu­vo pa­ra las hi­jas cuan­do es­ta­ba en la mer­can­te.

—Ca­la­do, tra­ba­lla­dor, non, o si­guien­te; hon­ra­do, non, o si­guien­te —di, con voz en­tre­cor­ta­da, No­li.

No­li, Emil­ce: o vo­so pai vi­vi­rá eter­na­men­te ne­se in­son­da­ble es­pa­zo do co­ra­zón. Es­cri­be Ro­sa­lía «En to­do es­tás e ti es to­do / pra min e en min mes­ma mo­ras / nin me aban­do­na­rás nun­ca / som­bra que sem­pre me asom­bras».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.