«Ga­brie­la», un­ha obra des­co­ñe­ci­da

Un con­to do mé­di­co e es­cri­tor lu­cen­se ana­li­za a du­re­za da emi­gra­ción a tra­vés de dous noi­vos de Lu­go a Por­to­ma­rín. Es­ta obra era des­co­ñe­ci­da por­que non se pu­bli­cou

La Voz de Galicia (Lugo) - - LA VOZ DE LUGO - MA­NUEL CAL­VO

Sen­do as Su­per­si­ti­cio­nes de Ga­li­cia a mag­na obra de Ro­drí­guez López, pa­re­ce me­re­ce­do­ra, po­lo me­nos, dou­tras dúas crí­ti­cas. A pri­mei­ra, no xor­nal co­ru­ñés El No­roes­te (A Co­ru­ña, 24XI-1910), apa­re­cen un­has li­ñas das que fa­rei sín­te­se, sen po­der dar o no­me do au­tor, pois o co­men­ta­rio é anó­ni­mo: «La nue­va obra de es­te li­te­ra­to es un es­tu­dio muy com­ple­to y aca­ba­do de cuan­tas creen­cias su­pers­ti­cio­sas hay en las al­deas de nues­tra re­gión y que me­re­cían ese aná­li­sis an­tes de que des­apa­re­cie­ran co­mo cu­rio­si­da­des his­tó­ri­cas y co­mo re­cuer­dos muer­tos de un tiem­po que se­gu­ra­men­te no vol­ve­rá... es­te li­bro cons­ti­tu­ye un acier­to de su au­tor, que co­no­ce a fon­do nues­tras cos­tum­bres al­dea­nas y sa­be co­mo po­cos des­cri­bir­las en fá­ci­les y co­rrec­tos ver­sos. Si fue­se po­si­ble que las gen­tes de nues­tros cam­pos le­ye­sen las re­fle­xio­nes y los con­se­jos del Sr. Ro­drí­guez López, mu­cho iría apren­dien­do la cultura pú­bli­ca y mu­cho te­rreno iría per­dien­do la ig­no­ran­cia po­pu­lar», di­cía El No­roes­te.

A se­gun­da, ca­sual­men­te ta­mén sen asi­nar, apa­re­ce na ca­pi­tal ar­xen­ti­na (El Eco de Ga­li­cia, Bue­nos Ai­res, 30-X-1910) e, ex­trac­ta­da, di así: «El no­ta­ble mé­di­co y con­cien­zu­do es­cri­tor lu­cen­se Je­sús Ro­drí­guez López ha pu­bli­ca­do, ele­gan­te­men­te im­pre­sa en Ma­drid, la se­gun­da edi­ción de su li­bro Su­pers­ti­cio­nes de Ga­li­cia, li­bro que pue­de fi­gu­rar dig­na­men­te en­tre los más no­ta­bles que so­bre nues­tro país se han es­cri­to. Se ha pro­pues­to el au­tor des­te­rrar las creen­cias, las prác­ti­cas, las cos­tum­bres, ya inocen­tes, ya con áni­mo de lu­cro pre­me­di­ta­do, ya per­ju­di­cia­les, siem­pre in­fun­da­das, pro­pia­men­te lla­ma­das su­pers­ti­cio­nes, en cuan­to afec­ta a su ca­ro país que, por cier­to con so­lo li­mi­tar­se a re­co­ger de to­das las cla­ses so­cia­les los he­chos a que se con­trae hu­bie­ra pres­ta­do un re­le­van­te ser­vi­cio a la his­to­ria... Y apar­te la su­ma bon­dad de él, hay un gran mé­ri­to pa­ra el Sr. Ro­drí­guez López; y es pre­ci­sa­men­te el de pu­bli­car­lo, desafian­do el enojo, la ira y el en­cono de los que en su ne­ce­dad… quie­ren que el mun­do si­ga vi­vien­do es­tan­ca­do», di­cía o xor­nal ar­xen­tino.

An­tes de en­trar na con­ta da vi­da de Ro­drí­guez López na se­gun­da dé­ca­da do sécu­lo XX, que non che­ga­rá a vi­vir com­ple­ta, cóm­pre fa­lar ago­ra dun­ha obra iné­di­ta de Ro­drí­guez López, xun­to coas co­me­dias El So­cia­lis­ta e O Zo­rro, ta­mén iné­di­ta es­ta úl­ti­ma e cu­xo es­tu­do xa te­ño moi avan­za­do e pron­to po­de­rei da­lo á luz pú­bli­ca.

A obra en cues­tión ti­tú­la­se Ga­brie­la (con­to), e da­ta­la nun ano con­cre­to pa­re­ce arris­ca­do por­que en ver­da­de pui­do ser con­fec­cio­na­da en cal­que­ra ano des­ta pri­mei­ra dé­ca­da do sécu­lo XX, ou ser pos­te­rior, pois, se ben o ma­nus­cri­to ori­xi­nal es­tá re­dac­ta­do nas ma­tri­ces dun li­bro de cer­ti­fi­ca­dos mé­di­cos ao pé das que apa­re­ce a da­ta «19..»

Pui­do ser que o au­tor apro­vei­ta­se es­tes pa­peis in­ser­vi­bles — cou­sa que fa­cía con fre­cuen­cia, ata o pun­to de que al­gún poe­ma ató­pa­se es­cri­to no re­ver­so dun­ha es­que­la mor­tuo­ria— pa­ra es­cri­bir es­te con­to en épo­ca pos­te­rior.

En reali­da­de, po­lo que dei­xa en­tre­ver o pou­co que de­la se con­ser­va, po­de­ría es­tar pen­sa­da pa­ra dar for­ma a un­ha no­ve­la, iso si, de pou­ca ex­ten­sión. O cer­to é que Ga­brie­la es­tá sen re­ma­tar; soa­men­te hai un ca­pí­tu­lo e un­has trin­ta li­ñas do se­gun­do, que ao pa­re­cer foi con­ti­nua­do por un fa­mi­liar do au­tor, mais xa co em­pre­go dun ga­le­go moi dis­tin­to do que usa­ba Ro­drí­guez López, mes­mo con erros de cheís­mo nos que o no­so bio­gra­fa­do ca­se nun­ca in­co­rría.

O asun­to de Ga­brie­la lem­bra o ar­gu­men­to de Cou­sas das mu­lle­res e moi con­cre­ta­men­te a si­tua­ción do pro­ta­go­nis­ta do poe­ma Pá­tria e amor (El Re­gio­nal, Lu­go, 5-I-1897).

Co­mo xa di­xen, es­te poe­ma es­cri­to en cas­tra­po e en ga­le­go de acor­deón, de­di­ca­do ao xe­ne­ral go­ber­na­dor de Lu­go Fe­de­ri­co As­cen­sión, foi li­do nun­ha ve­la­da no Tea­tro Cir­co de Lu­go a be­ne­fi­cio da Cruz Ro­ja).

Ber­to Nei­ra de Pa­ra­day, quen, sen­do po­bre, ten que emi­grar a Cu­ba pen­san­do en fa­cer­se rico e vol­tar a Ga­li­cia pa­ra ca­sar coa súa noi­va. Ga­brie­la é fi­lla de Don Bas­tián, fi­llo de bo­ti­ca­rio, dono de im­por­tan­tes bens e casado cun­ha ri­ca her­dei­ra. Aque­la, des­de os on­ce anos xo­ga nas rua­das con Lean­dro, fi­llo do tío Frei­to­so, an­ti­go ca­sei­ro de Don Bas­tián, que por ca­sar ti­vo que dei­xar o ca­se­río. Ga­brie­la ten ca­tor­ce anos. A ida­de de Lean­dro non se pre­ci­sa. A ac­ción trans­co­rre en Abe­lás, al­dea pró­xi­ma a Por­to­ma­rín, on­de vi­ve Lean­dro cos seus pais.

Don Bas­tián lé­va­se mal coa súa do­na e por iso to­das as tar­des vai de pa­seo coa súa fi­lla ata Abe­lás; Ga­brie­la, moi le­da, po­de ver to­dos os días a Lean­dro. A nai de Ga­brie­la sos­pei­ta al­go da súa fi­lla ao ver que xa­mais gus­ta de xo­gar coas ne­nas do lu­gar no que vi­ve e aca­ba por adi­vi­ñar o mo­ti­vo. A par­tir de­se mo­men­to re­ma­tan os pa­seos de Ga­brie­la, que xa non po­de ver a Lean­dro. Es­te, pa­ra con­se­gui­lo, en­tra a tra­ba­llar co­mo apren­diz dun ferreiro que ten a fra­gua dian­te da ca­sa de Ga­brie­la; así po­den se­guir vén­do­se en se­gre­do.

Na­da sos­pei­tan os pais de Ga­brie­la, ata que un do­min­go a nai da mo­za os ato­pa á bei­ra dun río, e, nun­ha vio­len­ta es­ce­na, di­lle a Lean­dro que «un nai­de co­ma ti non ca­sa con Ga­brie­la». O mo­zo na­da res­pos­ta, pe­ro fai­se a si mes­mo a pro­me­sa de che­gar un día a po­suír un­ha ri­que­za mei­ran­de ca dos pais de Ga­brie­la. De­ci­de emi­grar a Cu­ba, e o con­to ite­rrúm­pe­se, nun fi­nal trun­co, coa des­pe­di­da dos noi­vos tras as con­sa­bi­das pro­me­sas de amor e de au­sen­cias.

Pó­de­se di­cir que, ma­lia se­ren moi pou­cas as li­ñas que dan for­ma a es­te con­to, os ca­rac­te­res dos pro­ta­go­nis­tas es­tán for­te­men­te su­bli­ña­dos. Lean­dro e Ga­brie­la sa­ben per­fec­ta­men­te o que que­ren e os dous per­se­guen a mes­ma fin: che­gar ao ma­tri­mo­nio, e pa­ra eso non re­ga­tean es­for­zos e ma­ñas.

Os pais de am­bos ta­mén es­tán se­gu­ros, fir­mes nas res­pec­ti­vas po­si­cións. Ca­be­ría, qui­zais, cri­ti­car a per­so­na­li­da­de dos dous na­mo­ra­dos; Ga­brie­la e Lean­dro amó­san­nos un­ha men­ta­li­da­de moi avan­za­da pe­ro im­pro­pia, por­que a ra­pa­za ten ca­tor­ce anos —é un­ha ne­na— e o mo­zo ron­da os vin­te anos.

His­to­ria de amor des­gra­cia­do

En to­do ca­so, e a xul­gar po­lo des­en­ro­lo do que se con­ser­va des­ta his­to­ria de amor des­gra­cia­do, é moi pro­ba­ble que oco­rre­sen moi­tas cou­sas tan­to en Cu­ba co­mo en Abe­lás ata o su­pos­to re­en­con­tro dos na­mo­ra­dos.

Pó­de­se afir­mar que Je­sús Ro­drí­guez López, co­mo ca­se to­dos os es­cri­to­res ga­le­gos do mo­men­to, ti­ña con­cien­cia fir­me de que as xen­tes das al­deas e das ci­da­des da Ga­li­cia do mo­men­to, en si­tua­cións di­fí­ci­les, dian­te dun pro­ble­ma des­te ti­po ou se­me­llan­te, re­sol­víano do me­so xei­to: o que me­llo­res po­si­bi­li­da­des po­día ofre­cer era a emi­gra­ción «á te­rra pro­me­ti­da ame­ri­ca­na». Mar­cha­ban na pro­cu­ra da ri­que­za que lles per­mi­ti­se vol­ver triun­fan­tes a súa te­rra so­bre os des­pre­za­do­res, que eran os ver­da­dei­ros cau­san­tes de to­mar o ca­mi­ño alén do mar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.