Por un­ha po­lí­ti­ca gran­de

La Voz de Galicia (Lugo) - - Opinión - X. L. FRAN­CO GRAN­DE

Apo­lí­ti­ca pe­que­na (ca­se sem­pre do­bre­men­te pe­que­na: por­que só re­pa­ra en miu­de­zas e por­que a súa óp­ti­ca é de cam­po es­trei­to) ten ca­se sem­pre co­mo fi­na­li­da­de, co­mo xa si­na­la­ba­mos a se­ma­na pa­sa­da, ocul­tar a reali­da­de, dis­traer­nos pa­ra que mi­re­mos pa­ra ou­tro la­do e, ao ca­bo, con­ver­ter­nos á ig­no­ran­cia.

Os gran­des pro­ble­mas, os que re­qui­ren cin­tu­ra po­lí­ti­ca, pre­sén­tan­se­nos co­mo «líos» (Ra­joy di­xit): o in­de­pen­den­tis­mo, as ac­ti­tu­des asem­blea­rias dal­gúns par­ti­dos, as reivin­di­ca­cións te­rri­to­riais...). Pe­ro é ben cla­ro (e quen non o te­ña cla­ro é que non ve o que hai nin o que po­de ha­ber) que o in­de­pen­den­tis­mo, por exem­plo, dis­ta moi­to de ser un «lío». É un pro­ble­ma, e gordo, nun­ca tra­ta­do co­mo tal, se­nón cun­ha fri­vo­li­da­de que des­con­cer­ta a cal­que­ra.

Non só o Go­berno, que ta­mén moi­tos me­dios ven «líos» on­de hai pro­ble­mas. ¿Can­tos de­les fi­xe­ron un mí­ni­mo es­for­zo pa­ra que ese pro­ble­ma se com­pren­de­se e se lle pro­cu­ra­sen so­lu­cións prác­ti­cas, máis alá dos tó­pi­cos jo­sean­to­nia­nos tan ca­ros a uns co­mo a ou­tros, que tran­qui­li­zan e dis­pen­san de pen­sar?

¿Co­ñe­ce al­guén al­gún es­for­zo, ve­ña de on­de ve­ña, por dar de España un­ha idea da súa reali­da­de to­tal, sen ex­clu­sións, con ex­pre­sa in­clu­sión da ri­que­za que en­ce­rra a súa di­ver­si­da­de, das ra­zóns e me­dios pa­ra po­ten­cia­la, do or­gu­llo que to­dos de­be­ran sen­tir por ha­bi­tar nun país cheo de ver­da­dei­ras po­ten­cia­li­da­des non desen­vol­vi­das? Non, as po­ten­cia­li­da­des, aquí, son «líos».

¿So­mos un país ao re­vés? Pois iso se­me­lla, xa que en vez de fo­men­tar o co­ñe­ce­men­to e o amor po­la di­ver­si­da­de, e a súa de­bi­da or­de­na­ción, nos en­tre­ga­mos a ocul­ta­la, a ne­ga­la ou, ta­mén, a per­se­gui­la. Trá­ta­se, ao ca­bo, dun­ha in­cul­tu­ra —non te­ño so­bre is­to dú­bi­das ra­cio­nais— que o po­der dos in­cul­tos im­pón á no­sa so­cie­da­de. Un des­con­cer­to de país.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.