ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Es­pan­to­sos, des­co­mu­nais. 2 Dis­po­si­ti­vo elec­tró­ni­co que abre e ce­rra un cir­cuí­to de po­ten­cia moi­to maior. Gas que res­pi­ra­mos. 3 Aco­lá. Sím­bo­lo do car­bono. Dei­ca. 4 Pe­sar, má­goa. Di­se de cal­que­ra nú­me­ro di­vi­si­ble por dous. Ter­mi­na­ción me­nos co­mún do in­fi­ni­ti­vo. 5 Con­xun­ción. Mar­cou cun si­nal im­pre­so. Pre­po­si­ción. 6 Coio, ria­ren­go, ca­llao. 7 Sím­bo­lo do fós­fo­ro. Co­lo­quial­men­te, tra­fi­can­te de dro­gas prohi­bi­das. Sím­bo­lo do bo­ro. 8 Pro­no­me de ter­cei­ra per­soa. Co­rren­te per­ma­nen­te de au­ga. Sex­ta no­ta mu­si­cal. 9 Nor­ma xu­rí­di­ca. Ar­ti­go fe­mi­nino. Exis­tir. 10 Que ten for­ma de cer­ta cur­va ce­rra­da. Co­mer á noi­te.

11 Lu­gar on­de se cu­ran ou se­can cer­tas cou­sas, en par­ti­cu­lar ali­men­tos.

VERTICAIS 1 Fe­rra­men­ta pa­ra fa­cer fu­ra­dos. Ca­be­los. 2 Ran­cho, bá­co­ro. Sím­bo­lo do fós­fo­ro. Li­xei­ro, non gra­ve. 3 Anel que for­ma par­te dun­ha ca­dea. Tem­pa. Ru­mi­nan­te bó­vi­do pro­pio do Tí­bet. 4 For­ma áto­na do pro­no­me de pri­mei­ra per­soa. Ra­par, de­pe­li­car. Pe­lo de ovella. 5 Con­xun­ción. Uni­da­de de me­di­da tér­mi­ca. Cin­co­cen­tos. 6 Sím­bo­lo do so­dio. Rou­fe­ño , afó­ni­co. Con­trac­ción de pre­po­si­ción e ar­ti­go mas­cu­lino sin­gu­lar. 7 Xor­na­da. An­ti­go boi sal­va­xe eu­ra­siá­ti­co. Co­ñe­zo, non ig­no­ro. 8 Saí­da dun as­tro por ri­ba do ho­ri­zon­te. Ar­ti­go mas­cu­lino. Pe­le­xar. 9 Agra ou chou­sa gran­de se­men­ta­da a pan. Ar­xi­la, la­ma.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.