Con­tra­ta­dos dez apa­ga lu­mes pa­ra o mu­ni­ci­pio de Lu­go

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

O Con­ce­llo de Lu­go con­tra­tou a dez per­soas ara as dúas bri­ga­das de pre­ven­ción e loi­ta con­tra in­cen­dios fo­res­tais que te­rá o ter­mo municipal es­te ve­rán. Os con­tra­tos du­ra­rán ata me­dia­dos de ou­tu­bro. Ca­da bri­ga­da con­ta con cin­co tra­ba­lla­do­res que ope­ra­ran en quen­das de ma­ñá, tar­de e noi­te.

Os con­tra­ta­dos co­me­za­rán a pres­tar ser­vi­zo ho­xe coa ro­za de ma­le­za en ca­mi­ños da zo­na ru­ral. O con­ce­llei­ro Da­niel Pi­ñei­ro di­xo que o Con­ce­llo de ten que pa­gar 40.000 eu­ros pa­ra le­var a ca­bo es­tas con­tra­ta­cións.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.