«A no­sa po­lí­ti­ca non res­pon­de a eti­que­tas de ve­lla ou no­va; é o le­ga­do do na­cio­na­lis­mo»

Espiño di que é un­ha má­goa que o Con­ce­llo de Lu­go es­tea pa­ra­li­za­do e des­ta­ca as pro­pos­tas do BNG

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo - ENRIQUE G. SOU­TO

On­te par­ti­ci­pou no des­pre­gue dun­ha gran ban­dei­ra de Ga­li­cia, coa es­tre­la ro­xa, na Mu­ra­lla, co­mo ac­ción cha­ma­ti­va de ca­ra ao pró­xi­mo Día da Pa­tria Ga­le­ga. Ale­xan­dre Espiño Cas­tro (Lu­go, 1994), ao que só lle fal­ta o tra­ba­llo de fin de gra­do pa­ra ser en­xe­ñei­ro das ener­xías, é o res­pon­sa­ble lo­cal de Ga­li­za No­va den­de o pa­sa­do mes de no­vem­bro. Cre que o na­cio­na­lis­mo es­tá en pro­ce­so de re­cu­pe­ra­ción e ase­gu­ra que re­ci­ben «a moi­ta xen­te pa­ra in­for­mar­se» por­que es­tu­dan afi­liar­se. Di: «A no­sa po­lí­ti­ca non res­pon­de a eti­que­tas de ve­lla e no­va; é o le­ga­do do na­cio­na­lis­mo» —Ga­li­za No­va es­ti­vo nal­gún mo­men­to moi pre­sen­te na vi­da po­lí­ti­ca da ci­da­de, pe­ro ago­ra non tan­to... —Imos adian­te. Ga­li­za No­va son as mo­ci­da­des do Blo­que, que é o fu­tu­ro do país. Eu es­tou se­gu­ro de que a trans­for­ma­ción do no­so país pa­sa por Ga­li­za No­va e po­lo Blo­que. —Vos­te­des es­tán na ve­lla po­lí­ti­ca, na no­va po­lí­ti­ca? Cal é a súa? —Na po­lí­ti­ca non va­len eti­que­tas de no­va ou ve­lla po­lí­ti­ca. No no­so ca­so fa­la­mos do le­ga­do do na­cio­na­lis­mo ata ho­xe, pa­san­do po­la fun­da­ción do Blo­que. —En vos­te­de, pe­sa máis a par­te na­cio­na­lis­ta ou a de es­quer­da? —Non se en­ten­de un­ha sen a ou­tra. O na­cio­na­lis­mo se non é trans­for­ma­dor non ser­ve real­men­te pa­ra na­da. Nós loi­ta­mos po­la so­be­ra­nía pa­ra apli­car po­lí­ti­cas pro­pias. —Cal é a ac­ti­vi­da­de de GN? —Fa­ce­mos char­las, ana­li­za­mos a pro­ble­má­ti­ca da mo­ci­da­de e par­ti­ci­pa­mos nas cam­pa­ñas en­mar­ca­das no ám­bi­to na­cio­nal. —En re­la­ción co BNG, que grao de au­to­no­mía te­ñen? —En Ga­li­za No­va non te­mos pro­ble­mas co Blo­que; nós tra­ba­lla­mos na li­ña do Blo­que. Non te­mos nin­gún pro­ble­ma. Co­mo exem­plo, te­ño que re­cor­dar que a depu­tada Ola­lla Ro­dil é de Ga­li­za No­va. —Co­mo ve a si­tua­ción po­lí­ti­ca no Con­ce­llo de Lu­go? —Nós es­ta­mos na opo­si­ción, des­de on­de in­ten­ta­mos ache­gar pro­pos­tas. É un­ha má­goa que o Con­ce­llo es­tea tan pa­ra­do. —Co­mo in­ter­pre­ta o mo­men­to po­lo que atra­ve­sa o na­cio­na­lis­mo en Ga­li­cia? —Es­tá nun mo­men­to moi san. O na­cio­na­lis­mo es­tá aí. Te­mos seis depu­tados; es­tar aí é un pri­mei­ro pa­so pa­ra vol­ver me­drar.

Ale­xan­dre Espiño Cas­tro

Pre­pa­ran­do o Día da

Pa­tria Ga­le­ga. Ga­li­za No­va des­pre­gou on­te na Mu­ra­lla un­ha gran ban­dei­ra ga­le­ga, co­mo ac­to pre­vio e cha­ma­ti­vo so­bre a pró­xi­ma ce­le­bra­ción do Día da Pa­tria .

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.