«O PSOE asu­me ago­ra po­si­cións de XX.SS.»

Gon­zá­lez cre que o par­ti­do de­be­ría ter máis en con­ta a súa or­ga­ni­za­ción á ho­ra de pre­pa­rar as lis­tas elec­to­rais

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo - EN­RI­QUE G. SOU­TO

Es­tu­da Me­di­ci­na en Santiago e ocu­pa a se­cre­ta­ría xe­ral das Xuventudes So­cia­lis­tas na pro­vin­cia de Lu­go den­de hai ano e me­dio. Mi­guel Gon­zá­lez Mon­tes (Vi­lal­ba, 1996) di que, por fin, o par­ti­do (PS­deG-PSOE) asu­me ago­ra po­si­cións que de­fen­deu du­ran­te moi­to tem­po a súa or­ga­ni­za­ción. Ta­mén di que non hai ve- lla e no­va po­lí­ti­ca; o que hai son boas e ma­las prác­ti­cas po­lí­ti­cas. —Co­mo son as re­la­cións co PSOE en mo­men­tos tan di­fí­ci­les pa­ra o par­ti­do? —A re­la­ción é boa, aín­da que te­mos os no­sos máis e me­nos. Sem­pre con­ta con nós a ho­ra de pre­pa­rar os pro­gra­mas elec­to­rais. En can­to a pre­sen­za nas lis­tas de xen­te de XX.SS. si que se bo­ta en fal­ta al­gun­ha con­si­de­ra­ción máis. Pe­ro, di­to is­to, as re­la­cións son boas en li­ñas xe­rais e es­pe­cial­men­te na pro­vin­cia. —En xe­ral, XX.SS. ten po­si­cións más ra­di­cais que o pro­pio par­ti­do... —Nós, co­mo Xuventudes, le­va­mos moi­to tem­po man­ten­do po­si­cio­na­men­tos aos que se che­ga ago­ra no par­ti­do, que sae for­ta­le­ci­do des­tes re­cen­tes pro­ce­sos pre­ci­sa­men­te por­que fi­xo au­to­crí­ti­ca e re­co­ñe­ceu os erros. —Que diag­nós­ti­co fai da si­tua­ción so­cio­eco­nó­mi­ca da pro­vin­cia? —É dra­má­ti­ca. Pa­re­ce que Lu­go non lle in­te­re­sa á Xun­ta, co­mo se viu no ca­so dos ser­vi­zos pa­ra o HU­LA. No te­ma do trans­por­te, Lu­go é un­ha das pro­vin­cias peor co­mu­ni­ca­das, co­mo sa­ben ben os mo­zos que es­tu­dan fó­ra. É un dé­fi­cit que te­ría que es­tar arran­xa­do des­de hai moi­to tem­po. —E a Uni­ver­si­da­de per­deu moi­to alum­na­do no cam­pus lu­cen­se... —É ne­ce­sa­rio un maior es­for­zo pa­ra pro­mo­cio­nar o no­so cam­pus. Non se po­de dei­xar per­der un po­ten­cial así. A pro­vin­cia per­de po­boa­ción e un xei­to de com­ba­ter esa per­da é que os mo­zos lu­cen­ses es­tu­den aquí e ato­pen tra­ba­llo aquí. —Vi­ve en Vi­lal­ba e es­tu­da en Santiago. ¿Co­mo fai pa­ra exer­cer a se­cre­ta­ría xe­ral das XX.SS.? —Pois a ver­da­de é que se es­tu­das, non hai moi­to tem­po, e, se tra­ba­llas, tam­pou­co. Eu con­to coa xen­te das agru­pa­cións lo­cais, que fan un gran tra­ba­llo de co­la­bo­ra­ción. —Cal é a ac­ti­vi­da­de ha­bi­tual de Xuventudes So­cia­lis­tas? —Cen­trá­mo­nos nos asun­tos que máis preo­cu­pan a mo­ci­da­de na pro­vin­cia de Lu­go. O úl­ti­mo que fi­xe­mos fo­ron un­has xor­na­das po­la igual­da­de. —Hou­bo un tem­po en que se di­cía que o de es­quer­da/de­rei­ta era al­go su­pe­ra­do... —Eu nun­ca es­ti­ven de acor­do con iso. Hai es­quer­da e hai de­rei­ta. Tam­pou­co es­ti­ven nun­ca de acor­do con iso de ve­lla e a no­va po­lí­ti­ca; pa­ra min hai boas e ma­las prác­ti­cas po­lí­ti­cas.

«A si­tua­ción so­cio­eco­nó­mi­ca da pro­vin­cia é dra­má­ti­ca e á Xun­ta non lle in­te­re­sa»

KI­KE

Mi­guel Gon­zá­lez Mon­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.