Mú­si­ca e hu­mor en Sa­rria pa­ra re­vi­vir as fes­tas dos anos 50

O gru­po Ai­ri­ños da Fre­ba pre­sen­ta o vi­deo­clip «O es­tra­per­lis­ta» e or­ga­ni­za un­ha fo­lia­da

La Voz de Galicia (Lugo) - - Sarria - LAU­RA LÓPEZ

A mú­si­ca e o hu­mor se­rán a ba­se da fes­ta que se ce­le­bra­rá en Sa­rria es­te ven­res. O gru­po sa­rriano Ai­ri­ños da Fre­ba pre­sen­ta­rá na Unión, a par­tir das 22.00 ho­ras, o vi­deo­clip O es­tra­per­lis­ta, nun ac­to que se com­ple­ta­rá cun­ha fo­lia­da e pin­chos pa­ra re­vi­vir as fes­tas dos anos 50. De fei­to, to­do aquel que o desexe po­de acu­dir ves­ti­do de épo­ca.

Ai­ri­ños da Fre­ba, un gru­po de re­co­llei­ta de mú­si­ca an­ti­ga e po­pu­lar ga­le­ga que na­ceu en Sa­rria o ano pa­sa­do, xa le­va ca­se 2.000 co­pias ven­di­das do seu pri­mei­ro dis­co, O’de La­cón, que in­clúe pre­ci­sa­men­te o te­ma O es­tra­per­lis­ta, do que es­te ven­res pre­sen­tan o vi­deo­clip. Trá­ta­se dun te­ma ba­sea­do nun­ha can­ción po­pu­lar da Co­ru­ña.

Mo­rris, pro­ta­go­nis­ta

Es­te tra­ba­llo con­ta, se­gun­do ex­pli­cou Mi­guel Díaz, di­rec­tor de pro­du­ción de MT Pro­duc­cio­nes, ten co­mo pro­ta­go­nis­ta a An­tón Du­rán Mo­rris e es­tá di­ri­xi­do por Lois Blan­co Araú­xo. O vi­deo­clip gra­vou­se en Tei­xois (As­tu­rias) e con­ta a his­to­ria do es­tra­per­lis­ta, «un an­ti­go co­mer­cial, un pou­co ta­ram­bai­nas, cu­xo so­ño era vi­vir na Co­ru­ña (...) Vai­se con­tan­do a súa his­to­ria e ta­mén o des­pre­zo que lle ma­ni­fes­ta o po­bo a el e ás súas en­so­ña­cións», re­la­ta Díaz.

No ac­to do ven­res, o pú­bli­co po­de­rá des­cu­brir es­te ori­xi­nal tra­ba­llo, «xa que non é ha- bi­tual, e ade­mais é com­pli­ca­do, que se fa­ga un vi­deo­clip dun­ha mú­si­ca des­ta épo­ca», con­ti­núa Mi­guel Díaz.

A pro­xec­ción, ao ai­re li­bre, com­ple­ta­ra­se co ma­king-of, un pho­to­call, de­gus­ta­ción a car­go de To­rre de Núñez e un­ha fo­lia­da dos anos 50 aber­ta, na que xa es­tá con­fir­ma­da a par­ti­ci­pa­ción, en­tre ou­tros gru­pos e mú­si­cos in­di­vi­duais, de Mei­gas e Tras­gos. Ha­be­rá, ade­mais, moi­tas ou­tras sor­pre­sas.

Ai­ri­ños da Fre­ba ofre­ceu o ano pa­sa­do un­ha vin­te­na de con­cer­tos e pa­ra es­te ano xa te­ñen pe­cha­das o do­bre de ci­tas.

O ac­tor An­tón Du­rán Mo­rris é pro­ta­go­nis­ta do vi­deo­clip «O es­tra­per­lis­ta», que se gra­vou en Tei­xois.

V. ANSOLA

Ai­ri­ños da Fre­ba le­va ca­se 2.000 co­pias ven­di­das do seu dis­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.