To­do o que oco­rre nos ca­me­ri­nos da París de Noia

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

O pro­gra­ma de ho­xe es­tá de­di­ca­do á París de Noia, que, con máis de 60 anos de tra­xec­to­ria nos cam­pos da fes­ta, pra­zas e pa­vi­llóns de to­da Ga­li­cia, ache­gan es­te ve­rán un­ha con­xun­ción de bai­le, mú­si­ca e es­pec­tácu­lo que se­me­lla im­po­si­ble. Os seus can­tan­tes, mú­si­cos e bai­la­ríns com­bi­nan os te­mas máis es­coi­ta­dos des­te ve­rán cos éxi­tos de on­te e de ho­xe ao son dun rit­mo im­pa­ra­ble.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.