Sa­tis­fac­ción en la Fe­de­ra­ción de Aso­cia­cións, que ofre­ce co­la­bo­ra­ción

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

La Fe­de­ra­ción Pro­vin­cial de Aso­cia­cións de Ve­ci­ños se­ña­ló en un co­mu­ni­ca­do que «a fir­ma do con­ve­nio su­pón a ma­te­ria­li­za­ción da pro­me­sa so­bre o ve­llo Xe­ral por par­te da Xun­ta de Ga­li­cia», y des­ta­ca que pa­ra es­ta or­ga­ni­za­ción «é im­por­tan­te que se in­vis­tan 21 mi­llóns de eu­ros, ava­la­do po­lo con­se­llei­ro de Fa­cen­da e o presidente da Xun­ta».

Igual­men­te, la fe­de­ra­ción di­ce que «as dis­tin­tas do­ta­cións en­chen de con­ti­do a zo­na do ve­llo Xe­ral» y agra­de­ce «a dis­po­ñi­bi­li­da­de do mi­nis­te­rio pola ce­sión duns in­mo­bles da súa ti­tu­la­ri­da­de». La Fe­de­ra­ción se­ña­la: «Ma­ni­fes­ta­mos a no­sa dis­po­ñi­bi­li­da­de, da­da a boa sin­to­nía en­tre a Xun­ta e o mi­nis­te­rio, ofre­cé­mo­nos a co­la­bo­rar, fa­cen­do apor­ta­cións nos te­mas pen­den­tes, tan sen­si­bles, como os apar­ca­men­tos ne­ce­sa­rios, os ca­les es­pe­ra­mos que se­xan gra­tuí­tos». Es­ta or­ga­ni­za­ción es­pe­ra que se cum­plan los pla­zos y que ha­ya bue­na coor­di­na­ción en­tre las ad­mi­nis­tra­cio­nes im­pli­ca­das.

La por­ta­voz de Lu­go­no­vo, Cris­ti­na Pé­rez, quie­re que la Xun­ta con­cre­te más sus pro­yec­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.