Os na­cio­na­lis­tas re­cla­man me­llo­ras na zo­na do Pa­zo de Fei­ras

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

O BNG di que es­tá a re­ci­bir quei­xas so­bre a acu­mu­la­ción de li­xo no par­que do Pa­zo de Fei­ras cu­xo man­te­men­to co­rres­pon­de ao Con­ce­llo. Pe­ro o lu­gar ten máis pro­ble­mas. «Aín­da es­tán sen re­pa­rar ele­men­tos da­na­dos de gran­des di­men­sións como as pér­go­las so­bre as me­sas», di­xo on­te o vo­cei­ro na­cio­na­lis­ta, Ru­bén Arro­xo. Di­xo ta­mén que al­gúns dos ban­cos do lu­gar le­van con li­xo sen lim­par va­rios anos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.