A al­cal­de­sa au­to­ri­za o pa­go dun­ha fac­tu­ra de 40.000 € á em­pre­sa da grúa

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

A al­cal­de­sa de Lugo au­to­ri­zou o pa­go dun­ha fac­tu­ra por im­por­te de 40.000 eu­ros á em­pre­sa Ce­chal­va, que se en­car­ga do ser­vi­zo de grúa na ci­da­de. A de­ci­sión non es­tá exen­ta de po­lé­mi­ca por­que, se­gun­do a opo­si­ción, o aboa­men­to ten re­pa­ros dos téc­ni­cos xa que lo­go co­rres­pon­de a tra­ba­llos fei­tos sen con­tra­to. De fei­to for­ma par­te das fac­tu­ras cu­xo pa­go non foi apro­ba­do no seu mo­men­to Na ac­tua­li­da­de Ce­chal­va non ten con­tra­to. Exis­te o com­pro­mi­so de mu­ni­ci­pa­li­zar o ser­vi­zo, pe­ro se­gun­do din con­ce­llei­ros da opo­si­ción o go­berno tra­ta de fa­cer un con­tra­to pon­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.