A his­to­ria se­rá pu­bli­ca­da no xor­nal ao lon­go do mes de agos­to

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

A sen­da de sal che­ga­rá á súa ci­ta cos lec­to­res o vin­dei­ro día 1 de agos­to, can­do se pu­bli­que en La Voz de Ga­li­cia o pri­mei­ro dos seus 31 ca­pí­tu­los, que irán apa­re­cen­do ao lon­go de to­do o mes. A no­ve­la te­rá ca­bi­da na edi­ción web do xor­nal e nas Pá­xi­nas Li­te­ra­rias da súa edi­ción en pa­pel, nas que, co­mo xa é tra­di­cio­nal, con­ta­rán ta­mén co seu es­pa­zo os re­la­tos dos lec­to­res. Es­ta xa­ne­la aber­ta á li­te­ra­tu­ra, to­do un clá­si­co do ve­rán ga­le­go, co­mo foi de­fi­ni­da on­te na ve­la­da na que se co­ñe­ceu a iden­ti­da­de do au­tor da obra pre­mia­da, é un­ha boa mos­tra do in­tere­se que con­ci­ta, ano tras ano, a ini­cia­ti­va do xor­nal. O pre­mio é, co­mo o cua­li­fi­cou a pre­sen­ta­do­ra do ac­to, a xor­na­lis­ta de V Te­le­vi­sión Gladys Váz­quez, un for­ma­to li­te­ra­rio que pon a pro­ba as ha­bi­li­da­des dos es­cri­to­res, xa que de­ben adap­tar­se á na­rra­ción por en­tre­gas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.