Maus de bron­ce

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura - Luís Gon­zá­lez To­sar

Nin que fo­ra un mi­la­gre!, di­xen pa­ra min, aca­ba­da de asen­tar na In­sua dos Poe­tas a pe­za es­cul­tó­ri­ca de Bu­ci­ños, Ven­to Fe­ri­do. Un­ha mau (non man), a de­rei­ta, coa que Ma­nuel Gar­cía Váz­quez —na­do en Bu­ci­ños, Car­ba­lle­do, 1938— sim­bo­li­za o la­bor li­te­ra­rio de Car­los Ca­sa­res. Ami­gos, den­de os pri­mei­ros se­sen­ta do an­te­rior sécu­lo, nun gri­sa­llo e bu­li­gan­te Ou­ren­se cul­tu­ral, «pre­si­di­do por don Vi­cen­te Risco na ter­tu­lia do Ca­fé Par­que» —co­mo dei­xou di­to o pro­pio Ca­sa­res—, o ar­tis­ta plás­ti­co e o escritor par­ti­llan o mes­mo fin, a mes­ma mau, pro­cu­rar a luz que fo­xe. Mau no sol­por que emer­gu­lla da al­ma da pe­dra; ve­laí, qui­zais, o mi­la­gre. E así, ca­vi­lan­do dun­has nou­tras, fun es­ca­ro­lan­do o pen­sa­men­to ca­ra ó 17 de maio de 1981, no Ro­se­dal de Pa­ler­mo, Bue­nos Ai­res. Aquel me­dio­día do ou­tono por­te­ño no que o Jar­dín de los Poe­tas aco­lleu, exac­ta­men­te a ca­rón de Sha­kes­pea­re, a Rosalía de Cas­tro. Alí, on­de «acor­dan pa­ra en­tear a eter­ni­da­de, os que só ador­me­ce­ron», en afor­tu­na­do ver­so de Oli­ve­rio Gi­ron­do. Aí foi on­de se obrou, xe­ne­ro­sa­men­te su­fra­ga­do po­lo Cen­tro Gallego (ho­xe in­ter­vi­do xu­di­cial­men­te), ou­tro mi­la­gre, da mau do es­cul­tor ar­xen­tino Juan Car­los Fe­rra­ro. Den­de Ga­li­cia via­xa­ron Agus­tín Six­to Se­co, po­lo pa­tro­na­to ro­sa­liano, e Gar­cía-Sa­bell, ti­tu­lar da RAG, que de­ve­la­ron o bus­to can­da Eduar­do Sán­chez Mi­lla­res, pre­si­den­te do Cen­tro Gallego e o bri­ga­dier Os­val­do Andrés Cac­cia­to­re, in­ten­den­te de fac­to da mu­ni­ci­pa­li­da­de bo­nae­ren­se. Eterno gol­pis­ta da For­za Aé­rea que, xa en 1955, bom­bar­dea­ra e ame­tra­lla­ra a Pla­za de Ma­yo, nun­ha ac­ción te­rro­ris­ta na que per­de­ron a vi­da máis de 300 ci­vís, que re­tor­ceu o bi­co can­do Six­to Se­co co­me­zou a fa­lar en ga­le­go, re­co­men­dan­do, lo­go no seu dis­cur­so, «pru­den­cia a los ga­ye­gos». O pa­sa­do abril vol­tei ó si­tio (moi que­ri­do por­que nel trans­co­rre­ron días fe­li­ces da mi­ña in­fan­cia) e com­pro­bei que aque­la re­pre­sen­ta­ción de Rosalía, pou­co di­fun­di­da a pe­sa­res da com­pa­ña, ca­se 30 glo­rias li­te­ra­rias, é o ros­tro da no­sa es­tir­pe. Mi­llei­ros e mi­llei­ros de ga­le­gas emi­gra­das, mu­lle­res que, ó lon­go de dous sécu­los, fo­ron, na mei­ran­de par­te, cria­das de ser­vir, amas de lei­te, fre­go­nas, ser­vi­du­me leal e anal­fa­be­ta, so­me­ti­das a es­car­nio, tra­ta­das, moi­tas, co­mo es­cra­vas. Maus me­re­cen­tes do bron­ce, as de­las.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.