ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Le­gu­me moi co­mún en Ga­li­cia, e máis aín­da en Lou­ren­zá. 2 La tos­quia­da en­tei­ra, aín­da que non se­xa a do car­nei­ro ala­do de ou­ro que fo­ron ca­tar os ar­go­nau­tas. 3 Arris­ca­da, ar­dua. 4 Gran­de ma­sa de ro­cha que aflo­ra da te­rra. Mo­les­ta, dá fra­ter­na. 5 Ter­mi­na­ción máis co­mún do in­fi­ni­ti­vo. Co­ci­ñar de cer­ta ma­nei­ra. 6 Mar­cha­des, an­da­des. Sím­bo­lo do ga­lio. 7 On­de se sen­tan os xi­ne­tes. Ba­gos de vi­de. 8 Re­pé­loo, re­chá­zoo, re­fú­goo. 9 Par­co, que non se ex­ce­de na co­mi­da ou na be­bi­da. 10 Di­se de quen non trai­zoa nin aban­do­na a súa xen­te nin os seus prin­ci­pios.

VERTICAIS 1 Te­rri­to­rio ha­bi­ta­do por un­ha co­lec­ti­vi­da­de que cons­ti­túe un­ha reali­da­de xeo­grá­fi­ca ou po­lí­ti­ca con­cre­ta. 2 Dei­xar de ter ou de po­suír, ou non ga­ñar nin em­pa­tar. 3 Per­ci­ben coa vis­ta. Pro­no­me mas­cu­lino de ter­cei­ra per­soa. 4 Ani­mal sal­va­xe e pe­ri­go­so. Do re­vés, lu­ga­res de reunión das so­cie­da­des ma­só­ni­cas. 5 Na­quel si­tio. Va­la­do. 6 Froi­to de en­do­car­po bran­do e car­no­so que con­tén as se­men­tes. Có­le­ra. 7 Re­cen­do, per­fu­me. Que sa­tis­fai un­ha ne­ce­si­da­de ou ser­ve pa­ra ob­ter un be­ne­fi­cio. 8 Pe­zas do es­que­le­to. Via­xe aé­rea. 9 Inún­dao, anégao.10 Pe­dras con­sa­gra­das.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.