O BNG pi­de a Fo­men­to arran­xos nas vías de ser­vi­zo da Rol­da Nor­te

La Voz de Galicia (Lugo) - - La Voz De Lugo -

O BNG so­li­cí­ta­lle a Fo­men­to o arran­xo do fir­me de vías de ser­vi­zo na Rol­da Nor­te, de xei­to es­pe­cial no en­torno do po­lí­gono das Gán­da­ras. O con­ce­llei­ro Ru­bén Arro­xo di­xo que a estrada que sae di­rec­ta­men­te den­de di­to po­lí­gono ca­ra Al­bei­ros es­tá nun­ha si­tua­ción de aban­dono ab­so­lu­to. Es­ta vía au­men­tou o trá­fi­co nos úl­ti­mos anos por­que co­mu­ni­ca a rúa Mon­te­fa­ro co po­lí­gono eé o re­co­rri­do máis cur­to pa­ra che­gar á par­te cen­tral da Ave­ni­da da Co­ru­ña, lem­brou Arro­xo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.