Al­go chei­ra a po­dre só no fút­bol?

La Voz de Galicia (Lugo) - - Opinión - IN­MA LÓPEZ SIL­VA

Os moi fans di­rán que o fút­bol é así, que gra­zas a xes­tións co­ma a de Vi­llar, a se­lec­ción es­pa­ño­la foi o que foi; al­gúns des­tes fo­ro­fos se­rán os mes­mos que se ma­ni­fes­ta­ron no xul­ga­do pa­ra apoiar a Mes­si, ou os que xus­ti­fi­can a tris­tu­ra de Ro­nal­do.

So­bre to­do, ha­be­rá un­ha maio­ría que com­pren­de­rá ao pre­sun­to de­frau­da­dor ao tem­po que o fus­ti­ga. Se­rán quen din que fa­rían o mes­mo pe­ro que non os co­lle­rían. Eses es­pa­ñois tí­pi­cos que, nun mar­xis­mo mal en­ten­di­do, cren ter a cla­ve de con quen re­par­tir as can­ti­da­des in­sul­tan­tes de di­ñei­ro de­frau­da­do. Eses es­pa­ñois que te­ñen sem­pre na bo­ca a fra­se «Se­ría par­vo se...». Os mes­mos que lle pa­gan en ne­gro ao den­tis­ta, pe­ro que lle re­lean ata o úl­ti­mo cén­ti­mo á em­pre­ga­da de fo­gar, que tra­ba­lla sen con­tra­to. Os que non te­ñen contas en Pa­na­má por­que non lles dá o cash flow. Eses que de­nun­cia­ron a cláu­su­la chan da súa hi­po­te­ca, pe­ro arran­xa­ron co car­pin­tei­ro da co­ci­ña un pre­zo sen factura. Es­pa­ñois que mi­ran pa­ra ou­tro la­do can­do van a un mé­di­co pri­va­do que lles pi­de as pro­bas ca­ras po­la Se­gu­ri­da­de So­cial. Es­pa­ño­li­ños, pe­que­nos e me­dia­nos em­pre­sa­rios, que fan con­tra­tos de me­dia xor­na­da pe­ro esi­xen de­di­ca­cións de oi­to ho­ras (ou máis), so­bre to­do se es mu­ller. Es­pa­ñois, en fin, aos que tan­to, tan­tí­si­mo lles gus­ta o fút­bol, e que apro­vei­ta­rán o ca­so de Vi­llar na fe­de­ra­ción pa­ra es­can­da­li­zar­se, de pa­so, po­los po­lí­ti­cos, os al­cal­des, os ban­cos, men­tres coa bo­ca pe­que­na in­sis­ten ni­so de «quen non fa­ría o mes­mo?».

E Vi­llar, en fin, no seu ca­la­bo­zo, pre­gun­tán­do­se se saíu do País de En­de­xa­mais ou da mes­ma Es­pa­ña chun­ga que aín­da non en­ten­deu que non hai frau­des e frau­des, se­nón co­rrup­ción, gran­de e pe­que­na, por to­das par­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.