O PP re­cla­ma a ad­he­sión á Re­de Ga­le­ga con­tra a Vio­len­cia

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

A con­ce­llei­ra do PP, Ma­ri Tei­jei­ro, re­cla­mou que o Con­ce­llo de Lu­go se una á Re­de Ga­le­ga con­tra a Vio­len­cia de Xé­ne­ro que foi crea­da hai cin­co anos. Ase­ma­de pi­de que se cree un­ha me­sa lo­cal de coor­di­na­ción in­te­ri­ns­ti­tu­cio­nal. «Que­da moi­to tra­ba­llo por fa­cer nes­te ám­bi­to en Lu­go», ad­ver­tiu a re­pre­sen­tan­te po­pu­lar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.