Os bom­bei­ros de Lu­go aten­de­ron 46 ser­vi­zos ao mes no que vai de ano

La Voz de Galicia (Lugo) - - Provincia -

Os bom­bei­ros de Lu­go aten­de­ron un­ha me­dia de 46 ser­vi­zos ao mes en­tre xa­nei­ro e xu­ño, se­gun­do in­for­ma­ron des­de o con­ce­llo lu­cen­se. En to­tal, en­car­gá­ron­se de 278 in­ci­den­cias no pri­mei­ro se­mes­tre do ano, un 30% máis que no mes­mo pe­río­do do 2016.

Do to­tal de ac­tua­cións, un 28% —pre­to de oi­ten­ta— fo­ron in­cen­dios en vi­ven­das, al­pen­dres ou vehícu­los. Ade­mais, ne­se mes­mo pe­río­do, os 42 pro­fe­sio­nais do com­ple­xo lu­cen­se ac­tua­ron en 15 sal­va­men­tos ou res­ca­tes, así co­mo nou­tras in­ter­ven­cións (re­ti­ra­da de ma­te­riais de vía pú­bli­ca, fu­gas de au­ga ou aper­tu­ras de por­tas). O ser­vi­zo de bom­bei­ros ta­mén re­xis­trou un to­tal de 47 fal­sas alar­mas na pri­mei­ra me­ta­de do ano.

Por ou­tra ban­da, fe­brei­ro foi o mes no que se re­xis­trou un maior nú­me­ro de in­ci­den­cias (88), 40 máis que o mes­mo mes do 2016; se­gui­do de xu­ño, con 44; e abril, con 42. Po­la con­tra, os me­ses de me­nor ac­ti­vi­da­de fo­ron mar­zo, con 34 in­ter­ven­cións, e xa­nei­ro e maio, con 35.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.