Cu­rrícu­lo anó­ni­mo

La Voz de Galicia (Lugo) - - OPINIÓN - MA­RI­NA MA­YO­RAL

Imos ser op­ti­mis­tas e ale­grar­nos de que nal­gun­has em­pre­sas que o uti­li­zan o cu­rrícu­lo anó­ni­mo trou­xo con­si­go un au­men­to de mu­lle­res en per­soal «dun 12 a un 36 % no nú­me­ro de mu­lle­res nos postos de tra­ba­llo», ase­gu­rou a mi­nis­tra de Sa­ni­da­de, Do­lors Mon­tse­rrat.

O pri­mei­ro que a un­ha se lle oco­rre é que o ano­ni­ma­to se aca­ba no pa­so se­guin­te e de­ci­si­vo pa­ra con­se­guir un tra­ba­llo, que é a en­tre­vis­ta. Aí, o exe­cu­ti­vo con ex­pe­rien­cia, que o cu­rrícu­lo pa­re­cía ofre­cer con­vér­te­se an­te os ollos do exa­mi­na­dor nun­ha señora ma­du­ra que se­gu­ro que é un cu de mal asen­to e que non vai traer­nos máis que pro­ble­mas. E, de igual mo­do, o que pa­re­cía un mo­zo in­te­li­xen­te, con gran ca­pa­ci­da­de de tra­ba­llo e desexos de pros­pe­rar, é en reali­da­de un­ha mo­za am­bi­cio­sa que en can­to te­ña un posto fi­xo po­ñe­ra­se a pa­rir fi­llos e a re­cla­mar a con­ci­lia­ción fa­mi­liar.

A dis­cri­mi­na­ción em­pe­za xa na es­co­la pri­ma­ria. Co­le­gas que dan cla­se ne­se ni­vel co­men­tá­ron­me que aos ne­nos que pre­gun­tan moi­to con­si­dé­ra­se­lles in­te­li­xen­tes e in­tere­sa­dos na ma­te­ria, men­tres que as ne­nas que o fan son vis­tas por al­gúns pro­fe­so­res co­mo ma­ri­sa­bi­di­llas mo­les­tas.

Du­ran­te moi­to tem­po se­gui­rá ha­ben­do em­pre­sas que dis­cri­mi­nen po­lo se­xo, a ra­za, a ida­de ou a fo­to. Pe­ro se­xa­mos op­ti­mis­tas. Ese au­men­to de mu­lle­res en nó­mi­na, de­tec­ta­do en em­pre­sas que uti­li­za­ron o cu­rrícu­lo anó­ni­mo, é un pa­so pe­queno, pe­ro ca­ra a adian­te, no longo ca­mi­ño da igual­da­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.