«Se en­ve­lle­ce­mos xun­tos», un tex­to pa­ra vo­das con 4.700 re­pro­du­cións na Re­de

La Voz de Galicia (Lugo) - - CULTURA -

Me­mo­ria de agos­to (1993) é un dos sete li­bros de Xu­lio L. Val­cár­cel ago­ra reuni­dos. Aí es­tá Se en­ve­lle­ce­mos xun­tos, un poe­ma que en lu­ga­res co­mo Fe­rrol, Car­ba­llo, A Co­ru­ña ou Mon­for­te em­pre­ga­se nas vo­das ci­vís: «Máis, se en­ve­lle­ce­mos xun­tos / se des­an­da­mos o viei­ro da vi­da / pa­so a pa­so / mi­ra­rei nos teus ollos / o es­va­rar do tem­po / inor­de co­mo un bar­co». O con­ce­llo de Mon­for­te fi­xo un­ha edi­ción es­pe­cial do tex­to pa­ra aga­sa­llar aos que ca­san alí. O poe­ma ta­mén sal­tou as re­des so­ciais e un ví­deo do mes­mo en You­Tu­be le­va máis de 4.700 re­pro­du­cións. «Cris­tian Ro­la gra­vou a mi­ña voz e pon ima­xe», di o poe­ta que con­si­de­ra moi po­si­ti­vo «o in­ten­to de usar as no­vas tec­no­lo­xías pa­ra che­gar a poe­sía, un xé­ne­ro que se po­de­ría ver an­ti­cua­do pe­ro aí se ato­pan con ela».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.