ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - PASATIEMPOS - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 An­sia, em­pe­ño. Bai­xa dun­ha mon­tu­ra ou dun vehícu­lo. 2 Ani­mal do­més­ti­co máis im­por­tan­te en Galicia. Ór­gano ex­cre­tor. 3 Anel que for­ma par­te dun­ha ca­dea. Sol­ta, tra­ba, e ta­mén atran­co, im­pe­di­men­to. 4 Vila e con­ce­llo pre­to da Co­ru­ña. De­mos­tra­ti­vo mas­cu­lino plu­ral. 5 Se­de in­ten­sa. Pre­po­si­ción. 6 Río que ac­tual­men­te desem­bo­ca no en­co­ro de Por­to­de­mou­ros. 7 Sím­bo­lo de to­ne­la­da. Dano su­fri­do por un me­ca­nis­mo. 8 Su­xei­tar un ani­mal gran­de. Te­rreo comunal xun­ta un­ha igre­xa. 9 Fu­ra­do mi­núscu­lo. Laí­dos, quei­xu­mes.

10 Aga­rra. Do re­vés, nas pri­mei­ras ho­ras do día. 11 Acu­sa­dos de de­li­tos. Cen­tau­ro que cau­sou a mor­te de Hér­cu­les des­pois de que es­te o ma­ta­ra.

VERTICAIS 1 Ani­mais con plu­mas. Cu­brir. 2 Lin­guas, idio­mas ou dia­lec­tos. Sín­to­ma so­no­ro do ca­ta­rro. 3 Vén, ou so­co­rre. Pro­pio do ar ou da at­mos­fe­ra. 4 Sím­bo­lo do so­dio. Ár­bo­re de fo­llas pe­ren­nes e es­pi­ño­sas que ta­mén se cha­ma xar­dón. Con­soan­te. 5 Em­pre­ga, uti­li­za. 6 Pre­po­si­ción. Ex­pón un­ha opinión ou un­ha idea dun­ha ma­nei­ra en­fá­ti­ca e afec­ta­da. De­si­nen­cia de au­men­ta­ti­vo. 7 O que se aprei­xa dun­ha vez cun­ha man ou coas dúas. Tem­po que se le­va de vi­da. 8 Pe­za so­bre a que xi­ra a ro­da. Signo do zo­día­co. 9 Am­pea, respira con di­fi­cul­ta­de. An­ti­go idio­ma do sur de Ita­lia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.