¡Ven­to en po­pa a to­da Dor­na!

A re­pro­du­ción da «Per­la Ne­gra», da pe­ña Os Pin­tos, ga­ñou a Re­ja­ta

La Voz de Galicia (Lugo) - - Al Sol - AN­TÓN PA­RA­DA

Es­cói­tan­se as pri­mei­ras bom­bas no areal ri­bei­ren­se de Co­ro­so e un re­bum­bio ao lon­xe co­me­za a to­mar for­ma de ban­da de mú­si­ca e des­fi­le de cen­te­na­res de per­soas que acom­pa­ñan a de­ce­nas de par­ti­cu­la­res em­bar­ca­cións de­co­ra­das. Non se tra­ta do anun­cio dun­ha pro­ce­sión ma­rí­ti­ma, non. En­tre es­tas na­ves hai un bar­co pi­ra­ta, un vol­cán, un­ha po­ta con pol­bo á fei­ra, un­ha can­cha de te­nis, pe­que­nas illas tro­pi­cais ou ata o mes­mo pre­si­den­te e a pri­mei­ra da­ma es­ta­dou­ni­den­se fa­cen­do cam­pa­ña a fa­vor do mu­ro, men­tres me­xi­ca­nos to­can ran­chei­ras. Si, só po­de tra­tar­se da Fes­ta da Dor­na e da Re­ja­ta de Em­ba­ra­sións fei­tas á Ma­cha­da.

Pa­ra os que des­co­ñe­cen as cla­ves dun­ha das tres gran­des com­pe­ti­cións que te­ñen lu­gar du­ran­te es­ta fes­ti­vi­da­de, po­de­ría pa­re­cer al­go caó­ti­co, mais de­trás des­ta ac­ti­vi­da­de es­cón­de­se o tra­ba­llo de días, se­ma­nas e in­clu­so me­ses. Un es­for­zo que bus­ca crear a em­bar­ca­ción máis sor­pren­den­te e gra­cio­sa ou a máis ve­loz e ca­paz de vi­rar a boia e re­gre­sar a te­rra an­tes que as res­tan­tes. Ne­se sen­ti­do fa­la o in­te­gran­te de Os Pin­tos Jo­den Quin­tos Álex Vidal, a pe­ña ga­ña­do­ra da pri­mei­ra mo­da­li­da­de co ga­león fi­li­bus­tei­ro Per­la Pin­ta: «Co­me­za­mos a crea­lo en de­cem­bro do 2016, que­dan­do cos ami­gos nas fins de se­ma­na pa­ra tra­ba­llar e pa­sa­lo ben». Un­ha pro­ba de que a en­tre­ga dos dor­nei­ros co­me­za can­da re­ma­ta a an­te­rior edi­ción.

Pre­lu­dio de des­pe­di­da

Can­do to­das as na­ves che­ga­ron a te­rra, nin­guén pen­sa­ba xa en tro­feos. As co­res das dis­tin­tas ca­mi­se­tas mes­tu­rá­ban­se en­tre os so­rri­sos e as con­ver­sa­cións no tra­di­cio­nal xan­tar na praia, pa­ra dar lu­gar a máis xo­gos po­la tar­de. Sem­pre bai­xo o pen­sa­men­to de que, tra­la noi­te, to­dos vol­ve­rán a ta­char días no ca­len­da­rio.

FO­TOS: C. QUEIJEIRO

Os mo­men­tos máis tre­pi­dan­tes da pro­ba vi­ví­ron­se du­ran­te a vi­ra­da e o re­gre­so a te­rra.

A pe­ña Es­tou que Es­ka­cho sor­pren­deu aos dor­nei­ros con­fec­cio­nan­do es­te pa­vo real coas co­res do gru­po.

Do­nald Trump non qui­xo per­der­se es­ta ce­le­bra­ción.

A «Per­la Pin­ta» foi a gran ga­ña­do­ra des­te ano.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.