Ver­sos can­ta­dos de Ro­sa­lía pa­ra des­pe­dir o cur­so Ga­le­go sen Fron­tei­ras

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura -

O cur­so Ga­le­go sen Fron­tei­ras, or­ga­ni­za­do po­la Real Aca­de­mia Ga­le­ga e o Ins­ti­tu­to da Lin­gua Ga­le­ga, co apoio da Se­cre­ta­ría Xe­ral de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca e a Depu­tación da Co­ru­ña, trou­xo nes­ta edi­ción a es­tu­dan­tes de 19 paí­ses. Du­ran­te o ac­to de clau­su­ra, a so­prano Miho Ha­ga e o pia­nis­ta Yu­ki­ko Ya­ma­ga­mi in­ter­pre­ta­ron va­rios poe­mas mu­si­ca­dos de Ro­sa­lía de Cas­tro, An­to­nio No­rie­ga e de Ramón Ca­ba­ni­llas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.