Car­los Ló­pez co­man­da un­ha no­va ex­pe­di­ción li­te­ra­ria ao des­co­ñe­ci­do

O au­tor con­vi­da aos lec­to­res a em­bar­car­se nun­ha via­xe po­lo mundo con «A Ex­pe­di­ción Ti­lo­von­te»

La Voz de Galicia (Lugo) - - Cultura - BOR­JA CASAL, X.F.

O ima­xi­nar na­ve­ga ca­ra o des­co­ñe­ci­do na úl­ti­ma no­ve­la in­fan­til de Car­los Ló­pez, A Ex­pe­di­ción Ti­lo­von­te, pu­bli­ca­da po­la Edi­to­rial Ga­la­xia. «Ti­ña ga­nas de fa­cer es­ta via­xe e em­bar­quei­me no Mil Ven­tos co res­to da tri­pu­la­ción», si­na­la o au­tor. Ese Mil Ven­tos do que fa­la Car­los é un bar­co que per­co­rre os ma­res en bus­ca dou­tras for­mas de vi­da, así co­mo de no­vas es­pe­cies de plan­tas e ani­mais. Gon­di­fre­do Ti­lo­von­te é o ca­pi­tán da ex­pe­di­ción e, se­gun­do di o es­cri­tor, «co­man­da un­ha via­xe á ima­xi­na­ción, ao sor­pren­den­te». Nes­ta aven­tu­ra o im­por­tan­te é re­ca­bar in­for­ma­ción pa­ra en­ri­que­cer o reino de Gle­da­moar, on­de go­ber­na un­ha raí­ña pre­cu­pa­da po­la cul­tu­ra e o co­ñe­ce­men­to.

No li­bro hai un­ha apos­ta cla­ra po­la ma­xia. Per­so­na­xes fan­tás­ti­cos, co­mo o Ma­go Bra­cal­te, ca­paz de ames­trar fu­ra­cáns ou de fa­cer al­bón­de­gas per­fec­ta­men­te es­fé­ri­cas, vi­ven no reino de Gle­da­moar. O es­cri­tor —que ta­mén for­ma par­te do dúo de hu­mor gráfico Pin­to & Chinto— con­fía en fa­cer rir aos lec­to­res, pe­ro ta­mén en es­ti­mu­lar a súa ima­xi­na­ción, xa que na súa opi­nión «é cru­cial pa­ra cal­que­ra ac­ti­vi­da­de á que nos de­di­que­mos de adul­tos». Se­gun­do di, di­vír­te­se enor­me­men­te crean­do mun­dos di­fe­ren­tes, nos que vi­ven per­so­na­xes pe­cu­lia­res e nos que que acon­te­cen fei­tos do máis dis­pa­ra­ta­dos. Aí es­tá o va­lor da no­ve­la: a ma­xia es­que­ce a reali­da­de e a re­di­bu­xa. Obri­ga aos ne­nos a ima­xi­nar, a pen­sar e a so­ñar con ou­tro mundo. Aín­da que ten pu­bli­ca­dos li­bros pa­ra adul­tos, Ló­pez sín­te­se es­pe­cial­men­te có­mo­do es­cri­bin­do pa­ra os máis ca­ti­vos, di que lle re­sul­ta moi gra­ti­fi­can­te. Can­do era neno gus­tá­ba­lle ler, pe­ro ta­mén es­coi­tar as his­to­rias que con­ta­ban os maio­res. En de­fi­ni­ti­va, pen­sa que «to­do o que le­mos e to­do o que es­coi­ta­mos vai con­for­man­do a per­so­na­li­da­de crea­do­ra do es­cri­tor».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.