ENCRUCILLADO

La Voz de Galicia (Lugo) - - Pasatiempos - Da­río X. Ca­ba­na

HORIZONTAIS 1 Cal­que­ra cou­sa que exis­te ou po­de exis­tir. Ren­ques de tro­pas en for­ma­ción. 2 Par­te moi pe­que­na de ma­te­ria. 3 Abo­rre­ce, que­re mal. Pro­pio da lin­gua fa­la­da. 4 Ani­mal do­més­ti­co. Ar­ti­go mas­cu­lino. Aga­rra. 5 Pre­po­si­ción. Atas­car, atoar, ob­tu­rar. Mil. 6 Car­los (...), es­cri­tor ao que se lle de­di­cou es­te ano o Día das Le­tras Ga­le­gas. 7 Cer­ta fe­rra­men­ta. Xo­go de ta­bo­lei­ro. De­si­nen­cia de au­men­ta­ti­vo. 8 Par­te do som­brei­ro. Pun­to car­di­nal. No­me ca­pi­cúa de mu­ller. 9 Do­na, se­ño­ra. Mar­cha­res. 10 Ca­sua­li­da­de. Dar­do, fre­cha. 11 Es­pe­cie de es­tro­bo de xu­go. Gran­des ani­mais plan­tí­gra­dos.

VERTICAIS 1 Tem­po ca­rac­te­ri­za­do por al­gún per­so­na­xe, su­ce­so ou pro­ce­so his­tó­ri­co. Ceo da bo­ca. 2 Nin­gun­ha cou­sa. Hó­rreo, es­pe­cial­men­te o rec­tan­gu­lar con só dous pés ou pa­res de pés.

3 Dúas du­cias e me­dia. Que­rer ben. 4 Le­tra gre­ga. Cos­tu­me. Al­tar. 5 Sím­bo­lo do io­do. Di­se dun ma­te­rial ou dun cor­po que non dei­xa pa­sar a luz. 6 Aquí, fa­lan­do sen moi­ta pre­ci­sión. Có­le­ra. De­mos­tra­ti­vo neu­tro. 7 Subs­tan­cia moi ve­le­no­sa usa­da po­los in­dí­xe­nas da Ama­zo­nia pa­ra im­preg­nar as fre­chas. Vi­la e con­ce­llo pre­to de Fe­rrol. 8 Pro­no­me fe­mi­nino de ter­cei­ra per­soa. Poe­ma de ca­tor­ce ver­sos. 9 Vi­la de Mas­sa­chu­setts on­de hou­bo uns cé­le­bres pro­ce­sos contra mu­lle­res acu­sa­das de mei­ga­ría. Apa­re­llos de pes­ca en for­ma de ces­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.