De­ti­do un ho­me de 72 anos acu­sa­do de agre­dir a súa do­na de 73

La Voz de Galicia (Lugo) - - La Voz De Lugo -

Un ho­me de 72 anos foi de­ti­do po­la Po­li­cía Lo­cal de Lu­go e le­va­do á co­mi­sa­ría en re­la­ción cun po­si­ble ca­so de vio­len­cia de xénero, oco­rri­do on­te na rúa Cor­nu­bia. Pa­sa­das as tres e me­dia da tar­de no 092 re­ci­bi­ron un­ha cha­ma­da aler­tan­do dos fei­tos no in­te­rior dun­ha vi­ven­da. Un­ha mu­ller di­xo aos axen­tes que o seu ma­ri­do ten­ta­ra agre­di­la mo­men­tos an­tes e lem­brou­lles que xa ou­tras ve­ces pa­sa­ra al­go pa­re­ci­do. A mu­ller foi tras­la­da­da ao PAC de Fin­goi pa­ra re­ci­bir asis­ten­cia sa­ni­ta­ria. Lo­go foi le­va­da á co­mi­sa­ría pa­ra pre­sen­tar a de­nun­cia po­los fei­tos. O ho­me é po­si­ble que pa­se ho­xe a dis­po­si­ción xu­di­cial un­ha vez que de­cla­re na po­li­cía.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.