O pleno re­cla­ma­rá me­llo­ras na aten­ción pe­diá­tri­ca na pro­vin­cia

La Voz de Galicia (Lugo) - - La Voz De Lugo -

Ma­ñá ce­le­bra­rá pleno a Depu­tación de Lu­go. No or­de do día hai un­ha mo­ción so­cia­lis­ta pa­ra ins­tar á Xun­ta pa­ra que me­llo­re e am­plíe o ser­vi­zo de pe­dia­tría na pro­vin­cia de Lu­go. Ta­mén se­rá ob­xec­to de de­ba­te un­ha pro­pos­ta do BNG pa­ra que se ga­ran­ta que to­da a in­for­ma­ción dos pro­ce­sos de se­lec­ción de per­soal se­xa pu­bli­ca­da con tem­po su­fi­cien­te na web da ins­ti­tu­ción. Es­te gru­po ta­mén re­cla­ma que se vol­va a po­ñer en mar­cha o pro­gra­ma cul­tu­ra aber­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.