O ser­vi­zo 010 aten­deu en 12 anos ca­se un mi­llón de con­sul­tas

La Voz de Galicia (Lugo) - - La Voz De Lugo -

Máis de 35.200 per­soas con­tac­ta­ron co Ser­vi­zo de In­for­ma­ción 010 do Con­ce­llo de Lu­go no pri­mei­ro se­mes­tre des­te ano, un­has 6.200 per­soas máis que o mes­mo pe­río­do do pa­sa­do ano 2016, e máis de 8.000 máis con res­pec­to a 2015. Es­ta pla­ta­for­ma de aten­ción ci­da­dá re­ci­biu máis de 32.500 cha­ma­das den­de xa­nei­ro a xu­ño e xes­tio­nou máis de 2.700 co­rreos elec­tró­ni­cos, un 18% e 16% máis de pe­ti­cións po­la pri­mei­ra e se­gun­da vía, res­pec­ti­va­men­te, que o pri­mei­ro se­mes­tre do pa­sa­do ano, se­gun­do re­co­lle un re­su­mo que o Con­ce­llo deu a co­ñe­cer na xor­na­da de on­te.

En con­xun­to, den­de que o 010 en­trou en fun­cio­na­men­to, hai 12 anos, aten­deu ao re­dor dun mi­llón de con­sul­tas, a tra­vés tan­to de te­lé­fono ou en­de­re­zo elec­tró­ni­co. Un dos me­ses de maior vo­lu­me de cha­ma­das no pri­mei­ro se­mes­tre, foi o de xu­ño. Un da­to sa­lien­ta­ble son os da­tos com­pa­ra­ti­vos do xu­ño do ano pa­sa­do co des­te ano, on­de o vo­lu­me de cha­ma­das aca­dou un­ha di­fe­ren­za de 1.334 máis no 2017.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.