A tra­di­cio­nal ro­ma­ría se­rá o do­min­go 6

La Voz de Galicia (Lugo) - - La Voz De Lugo -

Do­min­go 6 de agos­to•Des­de as 12.00 • Gaio­so (Ou­tei­ro

de Rei) • O día 6 ce­lé­bra­se a tra­di­cio­nal Ro­ma­xe Pe­nas de Ro­das, que or­ga­ni­za a aso­cia­ción cul­tu­ral Pe­nas de Ro­das. Ás 12.00 ac­tua­rá a Es­co­la de Gai­tas e Per­cu­sións de Pe­nas de Ro­das e ha­be­rá de­mos­tra­cións de ar­te­sa­nía; ás 13.15, pre­gón a car­go das fun­da­do­ras do gru­po de bai­le Pe­nas de Ro- das; ás 13.15, mi­sa cam­pes­tre; po­la tar­de, ac­tua­cións da Es­co­la de Gai­tas e Bai­le de Pe­nas de Ro­das, Es­co­la de Gai­tas Os Xíl­ga­ros de Lu­go, Es­co­la de Tea­tro de Pe­nas de Ro­das e Es­co­la de Gai­tas Ti­ra­pa­dian­te. A fes­ta re­ma­ta­rá cun­ha quei­ma­da e o Dúo Es­tre­llas. Ha­be­rá á ven­da pan, em­pa­na­das, pol­bo e ser­vi­zo de bar.

ÓS­CAR CELA

Na ro­ma­ría non fal­ta­rá a mú­si­ca tra­di­cio­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.