«Eu era de pou­co li­gar na praia»

É da xe­ra­ción do cor­te de di­xes­tión, al­go que non bo­ta de me­nos

La Voz de Galicia (Lugo) - - Al Sol -

O ve­rán pa­ra el é estar na Illa de Arou­sa coa súa fa­mi­lia. Apro­vei­ta os días que fan bos pa­ra ir ata o Ca­rrei­rón, o seu lu­gar pre­fe­ri­do.

—Con quen che gus­ta estar acom­pa­ña­do na praia? —Pois con quen ve­ña can­do a min! Cos meus ami­gos, coa mi­ña mo­za, cos meus so­bri­ños. Eu a praia vou aín­da que se­xa so­lo. Tan­to me ten. Sem­pre a pri­mei­ra ho­ra da ma­ñá me pe­go un ba­ño no mar.

—Cal foi o me­llor mo­men­to que vi­vi­ses no ve­rán? —O mo­men­to que máis re­cor­do é can­do po­día ir de acam­pa­da as Illas Ons coa mi­ña pan­di­lla. Que ata ha­bía un­ha co­mu­na hip­pie en Me­li­de. Fá­lo­che de al­go que pa­sou po­lo ano 79.

—Li­ga­ches nal­gun­ha oca­sión na praia? —Eu era de pou­co li­gar na praia. Non li­guei moi­to por­que es­tá­ba­mos to­da a fa­mi­lia e íba­mos a un­ha praia na que es­tá­ba­mos so­lo nós.

—Co­mo che gus­ta me­ter­te na au­ga? —De no­vo tar­da­ba me­dia ho­ra en me­ter­me. Eu son da xe­ra­ción do cor­te de di­xes­tión. O me­do que se me­teu con iso! De ter que es­pe­rar dúas ho­ras e me­dia que pa­re­cías a bom­ba ató­mi­ca da ca­lor que ti­ñas... Ago­ra xa en­tro do ti­rón. De noi­te si que non son ca­paz de ba­ñar­me. É o úni­co de­fec­to que te­ño a día de ho­xe. —Tes al­gun­ha ver­be­na á que che en­can­te ir? —Gus­tá­ba­me moi­to ir a Fes­ta do Car­men, pe­ro ago­ra xa non vou moi­to.

MARTINA MÍSER

Luis Zahe­ra en la pla­ya de A Can­te­ira do Bao, en la Illa de Arou­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.