O amor in­con­di­cio­nal de Te­re­sa e Jo­sé

La Voz de Galicia (Lugo) - - Alta Definición -

Te­re­sa e Xo­sé Luís le­van to­da un­ha vi­da de amor in­con­di­cio­nal. Co­ñe­cé­ron­se sen­do os dous moi no­vos e des­de o mo­men­to en que as súas vi­das se cru­za­ron xa non vol­ve­ron se­pa­rar­se. Ao pou­co de co­me­za­ren a saír de­ci­di­ron ca­sar e for­mar un­ha bo­ni­ta fa­mi­lia. A pa­re­lla per­ma­ne­ceu sem­pre uni­da, mes­mo nos mo­men­tos máis di­fí­ci­les, can­do lle de­tec­ta­ron un­ha en­fer­mi­da­de a Xo­sé Luís.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.