Mon­te­rro­so quen­ta mo­to­res pa­ra o fes­ti­val Agro­cuir

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

Ven­res 28 e sá­ba­do 29 • Mon­te­rro­so • Gra­tis • Mon­te­rro­so aco­lle es­ta fin de se­ma­na un­ha Fes­ta Agro­cuir con mú­si­ca, ar­te, obra­doi­ros e cinema, que ser­vi­rá de avan­ce do IV Fes­ti­val Agro­cuir da Ulloa, que se ce­le­bra­rá os días 25 e 26 de agos­to. Es­ta fin de se­ma­na ha­be­rá cinema LGTBQI, ar­te de rúa, char­las so­bre fe­mi­nis­mo, ru­ra­li­da­de... Ven­res 28 · 22.00h, Pra­za do Froi­to. Con­cer­to

de pin­cha­dis­cos­de Fres­qui­ños e se­sión Sá­ba­do 29 · 10.00h, rúa Con­cep­ción Are­nal. In­ter­ven­ción mu­ral do Co­lec­ti­vo Ma­trios­ka, que du­ra­rá to­do o día

· 13.00h. Llo­rián G. Fló­rez ofre­ce­rá o par­la­doi­ro Mú­si­ca, tra­di­ción e po­lí­ti­cas trans · 18.00h. Obra­doi­ro de ex­pre­sión li­bre De­ses­ta­bi­lí­za­te, no que se tra­ta­rán, sen pa­tróns es­ta­ble­ci­dos, a ar­te e a cul­tu- ra a tra­vés dos cin­co sen­ti­dos

· 22.30h, Zo­na da pe­tan­ca mu­ni­ci­pal. Empeza o ci­clo Cinema Agro­cuir da Ulloa, que con­ti­nua­rá to­das as fins de se­ma­na de agos­to ata o fes­ti­val. Nes­ta oca­sión pro­xec­ta­ra­se Un chant d’amour e

Pa­ris is Bur­ning. Es­ta­rán sub­ti­tu­la­das en ga­le­go.

Os Fres­qui­ños ac­tua­rán o ven­res en Mon­te­rro­so

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.