En Ma­rea, Ano­va y BNG cri­ti­can al lí­der po­pu­lar por «pre­po­ten­te» e «ig­no­ran­te»

La Voz de Galicia (Lugo) - - A Fondo -

La com­pa­re­cen­cia ju­di­cial de Ra­joy no con­ven­ció a nin­guno de los par­ti­dos ga­lle­gos. «Ig­no­ra to­do ou min­te. Se fo­se o pri­mei­ro ca­so, é cla­ro que non po­de des­co­ñe­cer as cou­sas que su­ce­den bai­xo a súa res­pon­sa­bi­li­da­de. Se é o se­gun­do, que­da­ría des­cua­li­fi­ca­do», se­ña­ló el por­ta­voz de En Ma­rea en el Par­la­men­to ga­lle­go, Luis Vi­lla­res. «Que non sa­bía na­da das con­tas suí­zas de Bár­ce­nas e tan cri­ble co­mo que a in­fan­ta non sa­bía na­da das con­tas de Ur­dan­ga­rin», de­ta­lló la por­ta­voz del BNG, Ana Pon­tón, que ca­li­fi­có de «pre­po­ten­te» a Ra­joy. Por su par­te, des­de Ano­va con­si­de­ran al presidente del Gobierno «un co­la­bo­ra­dor ne­ce­sa­rio da tra­ma co­rrup­ta do PP».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.