O BNG pro­pón po­ñer par­ques bio­sa­lu­da­bles nas pa­rro­quias

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

O BNG pro­pón ins­ta­lar un par­que in­fan­til no es­pa­zo si­tua­do na car­ba­llei­ra de Na­de­la. Os ne­nos do lu­gar, con­tou o edil Ru­bén Arro­xo, non te­ñen nin­gun­ha ins­ta­la­ción des­te ti­po an­tes de che­gar a Lu­go. Di o vo­cei­ro na­cio­na­lis­ta que o ru­ral pre­ci­sa de ser­vi­zos bá­si­cos e ta­mén de es­pa­zos de di­na­mi­za­ción e de en­con­tro. Por iso cre que é in­dis­pen­sa­ble fa­cer par­ques in­fan­tís bio­sau­da­bles nas pa­rro­quias.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.