Apro­ba­ción de fac­tu­ras por ca­se que 350 mi­llóns de eu­ros

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

A cor­po­ra­ción lu­cen­se ce­le­bra pleno es­ta ma­ñá. Van ser so­me­ti­das a apro­ba­ción fac­tu­ras que su­man ca­se 350.000 eu­ros e que for­man par­te dun ex­pe­dien­te de mo­di­fi­ca­ción de cré­di­tos. De­sa can­ti­da­de, a mei­ran­de par­te co­rres­pon­de a re­ci­bos por gas­tos de luz. O res­to co­rres­pon­de a gas­tos pre­sen­ta­dos por di­ver­sas em­pre­sas e ta­mén a con­ce­sión de axu­das a al­gún co­le­ti­vo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.