Ar­te­sa­nía pa­ra de­fen­der o en­sino na mon­ta­ña

La Voz de Galicia (Lugo) - - Local -

Mér­co­res 9 de agos­to • San

Ro­mán de Cer­van­tes• Cer­van­tes con­ti­núa coa de­fen­sa do en­sino na mon­ta­ña lu­cen­se. O Con­ce­llo e a ANPA do CPI Cer­van­tes or­ga­ni­zan pa­ra o 9 de agos­to o VI En­con­tro de Ar­te­sa­nía, con pro­du­tos tí­pi­cos e ar­te tra­di­cio­nal. Os postos abri­rán ás 11.00 no po­li­de­por­ti­vo mu­ni­ci­pal: ce­rá­mi­ca, tear, coiro, mel, em­bu­ti­dos, pan...; ás 18.00, VII Aber­to de Bi­llar­da do Uro­ga­lo; ás 19.00, tea­tro con Pin­güin­sos, a car­go de Lu­ce­cús Tea­tro; e ás 20.30, en­tre­ga de pre­mios do con­cur­so de pin­tu­ra e tor­neo de bi­llar­da. Ade­mais, ha­be­rá ta­ller de gra­fi­tis pa­ra ne­nos, mos­tra de pin­tu­ra e fo­to­gra­fía de Os An­ca­res, con­cur­so in­fan­til de pin­tu­ra rá­pi­da «Pin­ta a mon­ta­ña», mú­si­ca, ta­ller de ces­ta­ría...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.