Con­me­mo­ra­dos os 50 anos do aniver­sa­rio do pa­ra­dor

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

A di­rec­to­ra de Tu­ris­mo de Ga­li­cia, Na­va Castro, asis­tiu on­te á ce­le­bra­ción do 50 aniver­sa­rio do pa­ra­dor de Vilalba. No ac­to des­ta­cou­se a con­tri­bu­ción des­te es­ta­ble­ce­men­to hos­ta­lei­ro da Te­rra Chá ao desen­vol­ve­men­to eco­nó­mi­co da co­mar­ca du­ran­te me­dio sécu­lo. Castro fe­li­ci­tou aos res­pon­sa­bles e a pre­si­den­ta de Pa­ra­do­res de Tu­ris­mo e des­ta­cou as po­si­bi­li­da­des tu­rís­ti­cas de Vilalba.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.