Xun­ta e Depu­tación dis­cre­pan so­bre o sol­do dos bom­bei­ros

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

O vi­ce­pre­si­den­te da Xun­ta reuniu­se on­te con res­pon­sa­bles da Depu­tación de Lu­go pa­ra con­cre­tar o mo­de­lo de xes­tión de los par­ques de bom­bei­ros. So­bre o en­con­tro hou­bo dúas ver­sións dis­tin­tas: a da Xun­ta e a da Depu­tación lu­cen­se. Es­ta di que Rue­da non que­re dar 330.000 eu­ros aos bom­bei­ros de Lu­go pa­ra igua­lar os seus sol­dos con ou­tros de Ga­li­cia.

X. CRES­PO

La reunión de ayer.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.