Mul­ta a un­ha em­pre­sa por po­ñer un vao sen au­to­ri­za­ción no HU­LA

La Voz de Galicia (Lugo) - - Lugo -

A Pa­tru­lla Ver­de da Po­li­cía Lo­cal de­nun­ciou a un­ha em­pre­sa por fi­xar un vao sen au­to­ri­za­ción cer­ca do HU­LA. Os axen­tes pro­pu­xe­ron un­ha san­ción de 3.000 eu­ros. Ase­ma­de en­via­ron un in­for­me pa­ra que se pro­ce­da a eli­mi­nar a re­bai­xa do bor­de da bei­ra­rrúa así co­mo ao pin­ta­do das pra­zas de apar­ca­men­to que co­rres­pon­den ao lu­gar da in­frac­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.